КАНЦЕЛАРИЈА КООРДИНАТОРА ЗА РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

О НАБАВЦИ

 

 

 

 

УСЛУГЕ

Одјељак I: УГОВОРНИ ОРГАН

I.1. ПУНИ НАЗИВ И АДРЕСА УГОВОРНОГ ОРГАНА

Организација: Канцеларија координатора за реформу јавне управе

Контакт особа: Александар Каришик, Свјетлана Бошњак

Адреса: Вразова 9

Поштански број: 71000

Град: Сарајево

Идентификациони број: 4200334950020

Телефон: 033/565-776;033/565-786

Фаx: 033/565-761

Е-mail: Aleksandar.Karisik@parco.gov.ba;Svjetlana.Bosnjak@parco.gov.ba

Интернет адреса: www.parco.gov.ba

I.2. АДРЕСА НА КОЈОЈ СЕ МОГУ ДОБИТИ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Као под I.1.

I.3. АДРЕСА НА КОЈОЈ СЕ МОЖЕ ДОБИТИ ДОКУМЕНТАЦИЈА

Као под I.1.

I.4. АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ДОСТАВЛЈАЈУ ПОНУДЕ/ЗАХТЈЕВИ ЗА УЧЕШЋЕ

Као под I.1.

I.5. ВРСТА УГОВОРНОГ ОРГАНА (члан 3. ЗЈН)

I.5.б на државном нивоу, остали

Одјељак II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА

II.1. ВРСТА УГОВОРА

Услуге

II.2. ДА ЛИ СЕ НАМЈЕРАВА ЗАКЛЈУЧИТИ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ? (члан 32. ЗЈН)

Не

II.3. НАЗИВ/РЕФЕРЕНЦА ПОД КОЈИМ ЈЕ КОНКРЕТАН УГОВОР ЕВИДЕНТИРАН КОД УГОВОРНОГ ОРГАНА

Уговор о консултантским услугама за имплементацију пројекта "Израда програма за побољшање квалитета управног удлучивања у Босни и Херцеговини", Одлука о набавци бр.01-07-160/09

II.4. ОПИС ПРЕДМЕТА УГОВОРА

Израда програма побољшања квалитета управног oдлучивања у Босни и Херцеговини као у тендерској документацији

II.5. УКУПНА КОЛИЧИНА (БРОЈ ЈЕДИНИЦА) И/ИЛИ ОБИМ УГОВОРА

Као у тендерској документацији. Процијењена вриједност пројекта је 388.000.00 КМ без урачунатог ПДВ-а

II.6. МЈЕСТО ИСПОРУКЕ РОБА ИЛИ ЛОКАЦИЈА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА ИЛИ РАДОВА

Босна и Херцеговина

II.7. ПОДЈЕЛА НА ЛОТОВЕ

Не

II.8. ПРИХВАТЉИВОСТ АЛТЕРНАТИВНИХ ПОНУДА? (члан 17. ЗЈН)

Не

II.9. ТРАЈАНЈЕ УГОВОРА ИЛИ РОК ИЗВРШЕЊА

10 мјесеци од потписивања уговора

Одјељак III: ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

III.1. ИЗНОС ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОНУДУ (члан 16 ЗЈН)

Не тражи се у I фази претквалификације, с тим да ће прихватљиви понуђачи бити у обавези доставити у II фази одговарајућу гаранцију за озбиљност понуде како то буде наведено у позиву за достављање понуда.

III.2. ОСТАЛИ ЗАХТЈЕВИ У ВЕЗИ СА ГАРАНЦИЈОМ ЗА ПОНУДУ (члан 16-17 УПЗ)

Као под III.1.

III.3. ИЗНОС ГАРАНЦИЈЕ ЗА ИЗВРШЕНЈЕ УГОВОРА (члан 16. ЗЈН)

Као у тендерској документацији

III.4. ОСТАЛИ ЗАХТЈЕВИ У ВЕЗИ С ГАРАНЦИЈОМ ЗА ИЗВРШЕНЈЕ УГОВОРА (члан 19. УПЗ)

Као у тендерској документацији

III.5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ – ЛИЧНА СИТУАЦИЈА (члан 23. ЗЈН)

Документи којима понуђач доказује да је упознат и да се на њега не односи ниједан од случајева наведених у члану 23. Закона о јавним набавкама на начин и у форми како је дато у тендерској документацији.

III.6. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ – СПОСОБНОСТ ЗА ОБАВЛЈАНЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ (члан 24. ЗЈН)

Документи о регистрацији понуђача за обављање релевантне дјелатности како је дато у тендерској документацији.

III.7. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ – ЕКОНОМСКА И ФИНАНСИЈСКА ПОДОБНОСТ (члан 25. ЗЈН)

Услови и документи којима се доказује испуњавање услова како је дато у тендерској документацији.

III.8. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ – ТЕХНИЧКА И/ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ (члан 26. ЗЈН)

Услови и документи којима се доказује испуњавање услова како је дато у тендерској документацији.

Одјељак IV: ПОСТУПАК

IV.1. ВРСТА ПОСТУПКА

Ограничени

IV.2. КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ УГОВОРА (члан 34. ЗЈН)

а) Најнижа цијена технички задовољавајуће понуде

IV.3. ПРИМЈЕНА ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНОГ ТРЕТМАНА ДОМАЋЕГ (члан 20. УПЗ)

Да, на начин и под условима како је то наведено у тендерској документацији.

IV.4. УСЛОВИ ЗА ДОБИЈАНЈЕ ТЕНДЕРСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (члан 18. ЗЈН)

Тендерска документација за фазу предквалификације може се преузети до 5.06.2009. године сваким радним даном од 10,00 до 16,00 сати на адреси уговорног органа наведеној под I.1. или ће бити достављена заинтересованим кандидатима на њихов захтјев. Захтјев мора бити достављен у писаној форми (путем поште или факса).

Није предвиђена новчана накнада за преузимање тендерске документације.

IV.5. ЗАХТЈЕВИ У ПОГЛЕДУ ЈЕЗИКА ПОНУДЕ

Понуде се подносе на једном од службених језика БиХ

IV.6. РОК ЗА ПРИЈЕМ ПОНУДА/ЗАХТЈЕВА ЗА УЧЕШЋЕ

15.06.2009. године до 12,00 сати

IV.7. МИНИМАЛАН ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ КОЈИ ЈЕ ПОНУЂАЧ ДУЖАН ОБЕЗБИЈЕДИТИ

120 дана након крајњег рока за подношење понуда

IV.8. ДАТУМ И МЈЕСТО ОТВАРАНЈА ПОНУДА (члан 33. ЗЈН, члан 13. УПЗ)

Уговорни орган ће извршити отварање захтјева за учешће у ограниченом поступку након крајњег рока који је одређен за пријем захтјева. Отварање неће бити јавно.

Одјељак V: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Захтјев треба да садржи све тражене документе наведене у овом обавјештењу о набавци, као и документе наведене у тендерској докуменацији на начин и у форми утврђеној у тендерској документацији, у супротном исти може бити елиминисан због формално правних или суштинских недостатака.

2. Заинтересовани кандидати могу од уговорног органа тражити појашњење тендерске документације за фазу предквалификације најкасније 10 дана прије истека рока за подношење захтјева наведеног под IV.6. тј. до 05.06.2009. год. на начин како је то утврђено Упутством о примјени Закона о јавним набавкама БиХ.

3. Уговорни орган не сноси никакве трошкове понуђача настале по овом обавјештењу о јавној набавци.

4. Уговорни орган задржава право да прекине-откаже поступак додјеле уговора из разлога-случајева наведених у члану 12. Закона о јавним набавкама, о чему ће обавијестити понуђаче и објавити обавјештење о отказивању.

5. Кандидати који задовоље фазу предквалификације ће бити позвани да учествују у наставку јавног надметања.