КАНЦЕЛАРИЈА КООРДИНАТОРА ЗА РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

О НАБАВЦИ  УСЛУГЕ

 

 

 

Одјељак I: УГОВОРНИ ОРГАН

I.1. ПУНИ НАЗИВ И АДРЕСА УГОВОРНОГ ОРГАНА

Организација: Канцеларија координатора за реформу јавне управе

Контакт особа: Маја Рудан, Азра Бусулаџић

Адреса: Вразова 9

Поштански број: 71000

Град: Сарајево

Идентификациони број: 4200334950020

Телефон: 033/565-786, 033/ 565-780

Фаx: 033/565-761

Е-маил: маја.рудан@парцо.гов.ба, азра.бусуладзиц@парцо.гов.ба

Интернет адреса: www.парцо.гов.ба

I.2. АДРЕСА НА КОЈОЈ СЕ МОГУ ДОБИТИ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Као под I.1.

I.3. АДРЕСА НА КОЈОЈ СЕ МОЖЕ ДОБИТИ ДОКУМЕНТАЦИЈА

Као под I.1.

I.4. АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ДОСТАВЛЈАЈУ ПОНУДЕ/ЗАХТЈЕВИ ЗА УЧЕШЋЕ

Као под I.1.

I.5. ВРСТА УГОВОРНОГ ОРГАНА (члан 3. ЗЈН)

I.5.б на државном нивоу, остали

Одјељак II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА

II.1. ВРСТА УГОВОРА

Услуге

II.2. ДА ЛИ СЕ НАМЈЕРАВА ЗАКЛЈУЧИТИ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ? (члан 32. ЗЈН)

Не

II.3. НАЗИВ/РЕФЕРЕНЦА ПОД КОЈИМ ЈЕ КОНКРЕТАН УГОВОР ЕВИДЕНТИРАН КОД УГОВОРНОГ ОРГАНА

Уговор о консултантским услугама за Израду и успостављање оквира интероперабилности и стандарда за размјену података Одлука о набавци бр. 01-07-77/09

II.4. ОПИС ПРЕДМЕТА УГОВОРА

Израда и успостављање оквира интероперабилности и стандарда за размјену података као у тендерској документацији

II.5. УКУПНА КОЛИЧИНА (БРОЈ ЈЕДИНИЦА) И/ИЛИ ОБИМ УГОВОРА

Као у тендерској документацији. Процијенјена вриједност пројекта је 880.123,15 КМ

II.6. МЈЕСТО ИСПОРУКЕ РОБА ИЛИ ЛОКАЦИЈА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА ИЛИ РАДОВА

Босна и Херцеговина, односно Сарајево, Бања Лука, Брчко и Мостар

II.7. ПОДЈЕЛА НА ЛОТОВЕ

Не

II.8. ПРИХВАТЛЈИВОСТ АЛТЕРНАТИВНИХ ПОНУДА? (члан 17. ЗЈН)

Не

II.9. ТРАЈАНЈЕ УГОВОРА ИЛИ РОК ИЗВРШЕЊА

12 мјесеци од потписивања уговора, како је то ближе дато у тендерској документацији

Одјељак III: ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

III.1. ИЗНОС ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОНУДУ (члан 16 ЗЈН)

Не тражи се у I фази претквалификације, с тим да ће понуђачи бити у обавези доставити у II фази одговарајућу гаранцију за озбиљност понуде како то буде наведено у позиву за достављање понуда, односно тендерској документацији.

III.2. ОСТАЛИ ЗАХТЈЕВИ У ВЕЗИ СА ГАРАНЦИЈОМ ЗА ПОНУДУ (члан 16-17 УПЗ)

Као под III.1.

III.3. ИЗНОС ГАРАНЦИЈЕ ЗА ИЗВРШЕНЈЕ УГОВОРА (члан 16. ЗЈН)

Не тражи се у I-фази предквалификације с тим да ће прихватљиви  понуђачи бити у обавези у II-фази поступити како то буде наведено у позиву за достављање понуда, односно тендерској документацији

III.4. ОСТАЛИ ЗАХТЈЕВИ У ВЕЗИ С ГАРАНЦИЈОМ ЗА ИЗВРШЕНЈЕ УГОВОРА (члан 19. УПЗ)

Како је наведено под III.3.

III.5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ – ЛИЧНА СИТУАЦИЈА (члан 23. ЗЈН)

Документи којима понуђач доказује да је упознат и да се на њега не односи ниједан од случајева наведених у члану 23. Закона о јавним набавкама на начин и у форми како је дато у тендерској документацији.

III.6. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ – СПОСОБНОСТ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ (члан 24. ЗЈН)

Документи о регистрацији понуђача за обављање релевантне дјелатности како је дато у тендерској документацији.

III.7. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ – ЕКОНОМСКА И ФИНАНСИЈСКА ПОДОБНОСТ (члан 25. ЗЈН)

Услови и документи којима се доказује испуњавање услова како је дато у тендерској документацији

III.8. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ – ТЕХНИЧКА И/ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ (члан 26. ЗЈН)

Услови и документи којима се доказује испуњавање услова како је дато у тендерској документацији.

Одјељак IV: ПОСТУПАК

IV.1. ВРСТА ПОСТУПКА

Ограничени

IV.2. КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ УГОВОРА (члан 34. ЗЈН)

а) Само најнижа цијена

IV.3. ПРИМЈЕНА ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНОГ ТРЕТМАНА ДОМАЋЕГ (члан 20. УПЗ)

Да, на начин и под условима како је то наведено у тендерској документацији

IV.4. УСЛОВИ ЗА ДОБИЈАНЈЕ ТЕНДЕРСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (члан 18. ЗЈН)

Тендерска документација за фазу предквалификације може се преузети до 8.05.2009. године сваким радним даном од 10,00 до 16,00 сати на адреси уговорног органа наведеној под I.1. или ће бити достављена заинтересираним кандидатима на њихов захтјев достављен у писаној форми (путем поште или факса). Није предвиђена новчана накнада за преузимање тендерске документације.

IV.5. ЗАХТЈЕВИ У ПОГЛЕДУ ЈЕЗИКА ПОНУДЕ

Понуде се подносе на једном од службених језика БиХ

IV.6. РОК ЗА ПРИЈЕМ ПОНУДА/ЗАХТЈЕВА ЗА УЧЕШЋЕ

18.05.2009. године до 12,00 сати

IV.7. МИНИМАЛАН ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ КОЈИ ЈЕ ПОНУЂАЧ ДУЖАН ОБЕЗБИЈЕДИТИ

60 дана након крајњег рока за подношење захтјева

НАПОМЕНА: Прихватљиви понуђачи ће након прве фазе бити дужни изјаснит се о опцији понуде на начин како то буде наведено у тендерској документацији за подношенје понуда. 

IV.8. ДАТУМ И МЈЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА (члан 33. ЗЈН, члан 13. УПЗ)

Уговорни орган ће извршити отварање захтјева за учешће у ограниченом поступку након крајњег рока који је одређен за пријем захтјева. Отварање неће бити јавно.

Одјељак V: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Захтјев треба да садржи све тражене документе наведене у овом обавјештењу о набавци, као и документе наведене у тендерској документацији на начин и у форми утврђеној у тендерској документацији, у супротном исти може бити елиминиран због формално правних или суштинских недостатака.

2. Заинтересовани кандидати могу у писаној форми (путем поште или факса) од уговорног органа тражити појашњење тендерске документације за фазу претквалификације најкасније 10 дана прије истека рока за подношење захтјева наведеног у IV.6. тј. до 8.05.2009. године или достављањем писма на факс број 033/565-761, контакт особа Азра Бусулаџић или Маја Рудан.

3. Уговорни орган не сноси никакве трошкове понуђача настале по овом обавјештењу о јавној набавци.

4. Уговорни орган задржава право да прекине-откаже поступак додјеле уговора из разлога-случајева наведених у члану 12. Закона о јавним набавкама, о чему ће обавијестити понуђаче и објавити обавјештење о отказивању.

5. Кандидати који задовоље фазу претквалификације ће бити позвани да учествују у наставку јавног надметања.