Tokom juna, jula i avgusta ove godine Vijeće ministara BiH (26.06.2023), Vlada Republike Srpske (14.07.2023.), Vlada Brčko distrikta BiH (07.06.2023.) i Vlada Federacije BiH (4.08.2023) usvojili su Zajedničku platformu o principima i načinu implementacije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini.

Zajednička platforma predstavlja politički i pravni okvir za saradnju organa uprave svih nivoa vlasti u procesu reforme javne uprave u BiH, kao i za provođenje Strateškog okvira za reformu javne uprave i pratećeg akcionog plana.

Zajednička platforma primjenjuje se u provođenju reformskih mjera koje su utvrđene kao zajedničke i individualne, a ima za cilj osiguranje provedbe reformskih mjera i aktivnosti radi ostvarenja utvrđenih reformskih ciljeva u oblasti javne uprave u BiH i postizanje jednog od 14 prioritetnih uslova koje BiH treba ispuniti prije početka pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.

Principi na kojima je zasnovana Zajednička platforma definišu osnovne okvire u provođenju reformskih mjera kao politička podrška, partnerski odnos svih nivoa vlasti i efikasnost, te značaj očuvanja sistemskog i koherentnog pristupa reformi javne uprave radi ostvarenja zajedničkih principa javne uprave. Istovremeno, stanje javne uprave na različitim nivoima vlasti, organizaciono, pravno i funkcionalno nije balansirano tako da nastavak zajedničkih aktivnosti na provođenju mjera ne treba usporiti bilo koji nivo u daljnim reformskim zahvatima.

Nakon usaglašavanja i usvajanja ovog dokumenta očekuje se održavanje prvog sastanka Koordinacionog odbora – političkog tijela, koje treba da vodi i usmjerava proces reforme javne uprave u BiH. Koordinacioni odbor označava međuvladino radno tijelo koje čine predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, premijer Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, premijer Republike Srpske, gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine kao i resorni ministri/predstavnici Vlade Brčko distrikta BiH svih nivoa vlasti u zavisnosti od tačke dnevnog reda o kojoj se raspravlja.