U Briselu je 11. maja 2022. godine održan drugi po redu sastanak Upravnog odbora Digitalnog samita Zapadnog Balkana za  2022 godinu, na kojem je imao priliku da učestvuje i Ured koordinatora za RJU.

Ispred BiH ključni predstavnik je Ministarstvo prometa i komunikacija BiH kao glavni nosilac i koordinator aktivnosti koje su predviđene kroz aktivnosti i programe koje provodi Regionalno Vijeće za kooperaciju definisane pripadajućim Akcionim planom.

Sastanak su zajedno sa predstavnicima ekonomije domaćina- Kosova vodili i predstavnici menadžmenta i programa RCC-a, institucija Europske komisije DG CONNECT, DG NEAR, DG Research and Inovation, Njemačkog Federalnog ministarstva za ekonomske poslove i klimatske akcije.

Prezentovani su sadržaji, govornici, uloge i obaveze po pojedinim temama Digitalnog samita koji se planira u septembru 2022. godine u Prištini.

Ovogodišnja tema u fokusu će biti Digitalne vještine (Digital skills) te teme koje se tiču Povezanosti mreža i servisa (Network and Service Connectivity), Usluge povjerenja i cyber sigurnost (Trust and Security), Digitalna ekonomija (Digital Economy).

Također su predstavljeni i planirani paralelni događaji i B2B aspekti koji će poslužiti za podizanje svijesti o navedenim temama te mobiliziranje svih stakeholdera van uprave koji su bitni sudionici u navedenim temama i procesima.

Navedeni sastanak predstavlja nastavak napora i opredjeljenja Ureda koordinatora za aktivnim učešćšem u regionalnim aktivnostima koje za cilj imaju unaprijeđenje koordinacije ukupnih procesa RJU a posebno u domenu poboljšanja usluga građanima.

Učešće u regionalnim programima i projektima bi omogućilo da se ubrzaju reformski procesi digitalizacije u BiH koji su vrlo često limitirani unutrašnjim dilemama. Potrebne su  zajedničke akcije i inicijative ka unapređenju regionalne saradnje, podrška digitalnoj integraciji, kao i razmjena informacija na otvoren, interoperabilan, siguran i pouzdan način, dajući prioritet regionalnoj interoperabilnosti i uslugama povjerenja

Efekti ovakvih projekata bi bili dodatno izraženi  budući da bi se doticali veće grupe korisnika čime bi se promovisala bolja mobilnost građana zemalja regiona ali i poticala kompetitivnost unutar regiona.