Nakon uspješne implementacije dvogodišnjeg projekta “Podrška reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini”, koji finansira Evropska unija, rezultati projekta predstavljeni su na završnoj konferenciji održanoj danas u Sarajevu.

Tokom realizacije, Uredu koordinatora za reformu javne uprave BiH i drugim koordinacionim strukturama za reformu javne uprave u zemlji pružena je tehnička pomoć, u cilju unapređenja efikasnosti i efektivnosti sistema javne uprave na svim nivoima.

Jedno od glavnih postignuća projekta bilo je usvajanje “Strateškog okvira za reformu javne uprave” i njegovog Akcionog plana.

Razvijen je i informacioni sistem za praćenje i izvještavanje u oblasti reforme javne uprave, koji će Bosni i Hercegovini omogućiti praćenje usklađivanja reforme javne uprave sa standardima EU.

Osim toga, preduzeti su i drugi konkretni koraci ka digitalizaciji sistema javne uprave, kreiranjem i pokretanjem “Portala otvorenih podataka” i “Kataloga IT projekata u institucijama BiH”, kao i “Kataloga institucija javne uprave u BiH”.

Konačno, više od 500 državnih službenika prošlo je različite oblike relevantnih obuka za unapređenje kapaciteta, kao što su analitičke vještine i vještine planiranja, finansijsko upravljanje, praćenje, izvještavanje i evaluacija, javne nabavke, itd.

Nicolas Bizel, šef Operativnog odjela za pravosuđe, unutrašnje poslove i reformu javne uprave Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, izjavio je da je glavni cilj projekta EU jačanje postojećih kapaciteta u domenu funkcionisanja javne uprave na svim nivoima vlasti u BiH.

“Poboljšanje funkcionalnosti ovog sistema je neophodno, uzimajući u obzir različita istraživanja javnog mnijenja, uključujući i istraživanje javnog mnijenja ovog projekta, prema kojem građani BiH nisu zadovoljni uslugama javne uprave u BiH. Građani smatraju da dosadašnje reforme u ovoj oblasti nisu bile dovoljno prilagođene potrebama krajnjih korisnika. Buduća podrška EU će stoga biti fokusirana na podršku institucijama javne uprave u BiH da promijene ovo nezadovoljstvo, odnosno da se omogući da javna uprava postane efikasan i efektivan pružalac usluga, a taj mehanizam treba da radi na dobrobit građana i poslovnih subjekata u BiH. U tom smislu, EU želi ohrabriti donosioce odluka na političkom nivou u BiH da službeno usvoje revidiranu ‘Zajedničku platformu’ kao ključni preduslov za odgovarajuću implementaciju strateških i akcionih dokumenata vezanih za reformu javne uprave – nakon što su poduzeti određeni relevantni koraci tokom ovog projekta”, rekao je Bizel.

Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave BiH naveo je da je glavni cilj ovog projekta bio završetak rada na strateškim i akcionim dokumentima u oblasti reforme javne uprave, neophodnim za dalji napredak u ovoj oblasti.

“Ovi napori su uglavnom bili uspješni. Ne samo zbog konačnog usvajanja ‘Strateškog okvira za reformu javne uprave 2018–2022’ i odgovarajućeg Akcionog plana, već i zbog toga što je na stručnom nivou sistema javne uprave dogovorena ‘Zajednička platforma’ za efektivan proces koordinacije reforme javne uprave u cijeloj BiH. Sada je na političkom nivou odlučivanja da se preduzmu potrebni koraci kako bi se omogućio nastavak važnih reformi u ovoj oblasti”, kazao je Ćuzulan.

Ukupna vrijednost projekta je 1.766.000 EUR, a finansirala ga je Evropska unija. U periodu od 27 mjeseci je projekt implementirao Konzorcij predvođen DAI-HD, a glavni korisnici su bili Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH (PARCO), Federalno ministarstvo pravde, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS i Ured gradonačelnika Brčko Distrikta BiH.