Juče je u Banja Luci održana treća sjednica Savjetodavnog vijeća za implementaciju inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast. Na sjednici su razmijenjene informacije o aktivnostima pojedinačnih upravnih nivoa na finaliziranju akcionih planova za provođenje ove inicijative, te procesu provođenja konsultacija sa zainteresovanom javnošću. Akcioni planovi Vijeća ministara BiH, Vlade Federacije BiH, Vlade Republike Srpske i Vlade Brčko distrikta BiH će biti dio Okvirnog akcionog plana za BiH za provođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast.

Bosna i Hercegovina je 24. septembra 2014. godine zvanično pristupila inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast. Partnerstvo za otvorenu vlast (eng. Open Government Partnership-OGP) predstavlja globalnu multilateralnu inicijativu za transparentnost i otvorenost rada tijela javne vlasti. Kao članica inicijative, BiH podržava njene principe. Principi su u skladu sa opštim principima reforme javne uprave koja je fokusirana na stvaranje efikasne, transparentne, odgovorne, moderne javne uprave, koja će svoj rad temeljiti na najboljim praksama i principima evropskog upravnog prostora i istinski raditi u korist građana, pružanjem brzih i pouzdanih usluga.

Na sjednici je naglašena potreba ubrzanja procedura usaglašavanja i usvajanja pojedinačnih akcionih planova na nivou VM/vlada, a kako bi se ispoštovali rokovi postavljeni u okviru inicijative. Podršku radu Savjetodavnog vijeća pruža njemački GIZ, a  po nalogu Vlade SR Njemačke u okviru Programa jačanja javnih institucija.