Centar za politike i upravljanje objavio je analizu „Pregled ključnih socio-ekonomskih politika u Bosni i Hercegovini u kontekstu Opštih izbora 2018. godine“, u kojoj su sadržane konkretne reformske mjere, a koje je prema stavovima organizacija civilnog društva, te poslovne i međunarodne zajednice, potrebno sprovesti nakon izbora ove godine.

Publikacija je nastala kao produkt analize mjera sadržanih u Reformskoj agendi 2015. – 2018., te pratećih akcionih planova Vijeća ministara BiH, i entitetskih vlada.

Ova analiza za cilj ima prezentiranje najznačajnijih izazova bh. društva, te daje pregled mjera koje je potrebno provesti nakon opštih izbora 2018. godine. Na osnovu analize Reformske agende 2015 – 2018, i pratećih akcionih planova Vijeća ministara i entitetskih vlada, te provedenog istraživanja i konsultacija sa predstavnicima poslovne zajednice, strukovnih i organizacija civilnog društva, te međunarodne zajednice, formulisan je i zajednički usaglašen set mjera iz osam reformskih oblasti. Te oblasti su:

  • Vladavina prava i dobro upravljanje
  • Javne finansije, oporezivanje i fiskalna održivost
  • Poslovna klima i konkurentnost
  • Tržište rada
  • Reforma socijalne zaštite i penzija
  • Reforma javne uprave
  • Obrazovanje
  • Sveobuhvatna reforma zdravstvenog sektora.

 

Dokument možete preuzeti ovdje:

Pregled_kljucnih_socio-ekonomskih_politika_u_BiH