U okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH koje po nalogu Vlade SR Njemačke provodi GIZ u Sarajevu je u srijedu i četvrtak, 14. i 15. decembra 2016, održana obuka o otvorenoj vlasti za državne službenice i službenike sa nivoa BiH pod nazivom Transparentno, odgovorno i otvoreno. Obuku je provedena u saradnji GIZ-a, Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Ministarstva pravde BiH i Transparency International BiH.

Ovom obukom Vlada SR Njemačke kroz Program jačanja javnih institucija u BiH daje doprinos razvoju i unapređenju kapaciteta državnih službenika o konceptu otvorene vlasti. Obuka je namijenjena državnim službenicima u organima vlasti na nivou BiH, prvenstveno onima koji u svom poslu imaju zadatke vezane za saradnju s civilnim društvom, komuniciranje sa javnostima, postupanje po Zakonu o slobodi pristupa informacijama, javne konsultacije, IT  i druge oblasti koje su u vezi sa konceptom otvorene vlasti. Program dvodnevne obuke bio je fokusiran na teme poput prava na slobodan pristup informacijama, pitanja proaktivne i fiskalne transparentnosti, te pitanja upotrebe informacionih tehnologija u otvorenom i transparentnom radu javnih institucija. Cilj obuke bila je prezentacija osnovnih principa koncepta otvorene vlasti svim učesnicama i učesnicima obuke kako bi bili u mogućnosti prepoznati načine na koje se ovaj koncept može primijeniti u njihovom svakodnevnom radu te definisanje ključnih izazova u implementaciji principa otvorenosti kao i prijedlog mogućih rješenja koja će unaprijediti postojeće prakse.

Obuka je organizirana kao jedna od mjera u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH koje su usmjerene na podršku institucijama u primjeni principa otvorene vlasti. Za ovu svrhu njemački GIZ je uspostavio saradnju sa TI BiH koji je tokom obuke pružao ekspertizu u ovoj oblasti te učesnicama i učesnicima predstavio osnovne principe otvorene vlasti.

Ministarstvo pravde BiH i Ured koordinatora za reformu javne uprave, kao institucije koje su uključene u implementaciju OGP inicijative u BiH, podijelila su svoja iskustva i znanja u ovoj oblasti.

U uvodnom dijelu učesnicima su se obratili Nedžad Salman, pomoćnik ministra pravde BiH, Vedrana Faladžić, viša stručna saradnica u Uredu koordinatora za reformu javne uprave, Elvira Mujkić, projektna koordinatorica u Transparency International BiH te Elvis Mujanović, savjetnik u njemačkom GIZ-u.

Prvi dan održane su sljedeće prezentacije:

  • Uvod u koncept proaktivne transparentnosti, Elvis Mujanović (GIZ)
  • Evropski principi javne uprave u kontekstu reforme javne uprave i Partnerstva za otvorenu vlast, Vedrana Faladžić (PARCO) i Pregled stanja u reformskoj oblasti Institucionalna komunikacija, Mubera Begić (PARCO)
  • Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa, Goran Kučera (Ministarstvo pravde BiH) i E-konsultacije, Vildan Hadžihasanović (Ministarstvo pravde BiH)
  • Transparentno – koncept transparentnosti u otvorenoj vlasti, Srđan Blagovčanin (Transparency International BiH)
  • Otvoreno – koncept otvorenosti u otvorenoj vlasti, Tamara Puhovski (nezavisna konsultantica)
  • Odgovorno – koncept odgovornosti u otvorenoj vlasti, Aleksandra Martinović (Transparency International BiH)

Drugi dan obuke učesnici su imali priliku da odaberu vježbe u tri ponuđene oblasti (transparentnost, otvorenost i odgovornost) te da u interaktivnoj, radioničkoj atmosferi prodube saznanja o  ovim konceptima te da ih pokušaju primijeniti na rad institucija iz kojih dolaze.