Pripremni sastanaci sa predstavnicima institucija sa državnog nivoa, Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta BiH koji će biti uključeni u proces izrade nove strategije reforme javne uprave održani su u ove sedmice u Banja Luci i Sarajevu.

Sastanci su organizovani sa  namjerom da  se razmjene informacije o provedenim aktivnostima na pripremi  strateškog okvira,  te članovi radnih grupa upoznaja sa ulogama i odgovornostim u ovom procesu, te  podijele informacije  o načinu i dinamici rada  koja se planira  u  nastavku.  Poseban   dio sastanka  je bio posvećen   korištenju alata za određivanje prioriteta za razvoj novog strateškog okvira RJU (tzv. SIGMA upitnik) koji  su razvili eksperti SIGMA/OECD i   čija  primjena  bi trebala  podržati rad članova radnih grupa u izradi novog strateškog okvira.

Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave u svom uvodnom obraćanju podsjetio je da su vlade na četiri upravna nivoa podržale nastavak procesa reforme javne uprave te da je u prethodnom periodu „izrađen i sa koordinatorima usaglašen Operativni plan za pripremu Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH  uz podršku  OECD/SIGMA u njegovom razvoju“.

„Operativni plan nudi cjelovit pristup izradi nove Strategije i Akcionog plana za reformu javne uprave kroz međuvladine radno-konsultativne strukture četiri upravna nivoa koje će razvijati, usaglašavati i utvrđivati finalni prijedlog Strateškog okvira RJU“, kazao je Ćuzulan.

Također, Ćuzulan je dodao da je u proteklom periodu Ured koordinatora održao nekoliko sastanaka sa koordinatorima sa nivoa FBiH, Brčko distrikta BiH i Republike Srpske, kao i sa predstavnicima donatorske zajednice.  Prema njegovim riječima, osigurana je kratkoročna, stručno tehničku podršku pripremi izrade Strateškog okvira RJU te se trenutno vode aktivnosti na obezbjeđenju obuhvatnije podrške cijelom procesu do njegovog okončanja, kroz saradnju sa Ambasadom Velike Britanije u BiH , GIZ SPI  i drugim donatorima koji budu  zainteresovani da podrže ovaj proces.