OBAVJEŠTENJE O NABAVCI  (BROJ 1438-1-2-13-3-1/15)

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: Ured/Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave

Kontakt osoba: Tila Arnaut

Adresa: Vrazova 9

Poštanski broj: 71000

Općina/Grad: Sarajevo – Centar

Telefon: 033565760

Faks: 033565761

Elektronska pošta: parco.office@parco.gov.ba

Internet adresa: www.parco.gov.ba

I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju:

Kao u Aneksu A-adresa preuzimanja /dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće:

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dodatne informacije:

Kao u Aneksu A-adresa preuzimanja /dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost:

I.5.a. Vrsta: Institucija vlasti iz člana 4.stav 1 tačka a) ZJN

I.5.b. Nivo: Državni nivo

I.5.c. Djelatnost: Izvršna vlast

I.6. Zajednička nabavka: Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovora: Usluge, obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja 

II.2. Podjela na lotove: Ne

II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum? Ne

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovora:

Ugovor o javnoj nabavci za implementaciju projekta "Obuka zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za primjenu informacionih tehnologija i rad na računaru"

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora:

Predmet nabavke je javna nabavka usluga za implementaciju projekta

"Obuka zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za primjenu informacionih tehnologija i rad na računaru"

II.4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik

Glavni predmet

Kod:80533000-9

Opis: Usluge usvajanja rada i obuka za rad s kompjuterom

II.5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II.5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II.6. Ukupna količina ili obim ugovora

a) Priprema plana projekta i obuke: b) Realizacija obuke i završnih testiranja provjere znanja polazika obuke iz institucija i
organa uprave po nivoima:c) Osiguravanje održivosti i promocija projekta:d) kao i za realizaciju ostalih aktivnosti koje su
predviđene u projektnom zadatku.

II.6.a.Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

 622590,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci od datuma potpisivanja ugovora

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.4. Ograničenja za učešće: (Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji).

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti:

Kao u TD

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost:

Kao u TD

III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost:

Kao u TD

III 8. Rezervisani ugovor

Ne

III 9. Posebni ulovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a.  Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora:

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju
IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

16.10.2015.

IV.3.c. Novčana naknada:

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV.6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum: 26.10.2015. Vrijeme: 13:00 h

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 26.10.2015; 13:00 h

Adresa i mjesto:  Vrazova br.9, 71 000 Sarajevo

ANEKS A

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Tila Arnaut – Biogradlija

Adresa Vrazova 9

Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)

Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)

Telefon (033) 565-786

Faks (033) 565-761

Elektronska pošta tila.arnaut@parco.gov.ba

Internet adresa www.parco.gov.ba

 

INTERNATIONAL NOTICE – SUMMARY

PART I: CONTRACTING AUTHORITY

I 1. Contracting authority data

Name Public Administration Reform Coordinators Office

UIN 4200334950020

Contact person Tila Arnaut – Biogradlija A

ddress Vrazova 9

Postal code 71000 Sarajevo (bhp)

Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)

Telephone (033) 565-760

Fax number (033) 565-761

Email address parco.office@parco.gov.ba

Website address www.parco.gov.ba

I 2. Address for obtaining tender documents

As in Annex A – Address for obtaining tender documents

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Country

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT

II 1. Type of the contract

Services, Education and vocational education services

II 1.a. Title of the object of the contract

PUBLIC PROCUREMENT OF SERVICES FOR IMPLEMENTATION OF THE PROJECT: "TREINING OF EMPLOYEES WHO EXECUTE THE JOBS OF CIVIL ADMINISTRATION FOR APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES AND WORK ON COMPUTERS"

II 1.b. Description of the object of the contract

PUBLIC PROCUREMENT OF SERVICES FOR IMPLEMENTATION OF THE PROJECT: "TREINING OF EMPLOYEES WHO EXECUTE THE JOBS OF CIVIL ADMINISTRATION FOR APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES AND WORK ON COMPUTERS"

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary

Code Description

Main object 80533000-9 Computer-user familiarisation and training services

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

622.590,00 without WAT PART

III: PROCEDURE

III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

No

III 2.b. Obtainable until

16.10.2015.

III 2.c. The fee for the tender documents

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 26.10.2015. 13:00:00

Address and place Vrazova 9, 71000 Sarajevo

ANNEX A

I 2. Address for obtaining tender documents

Contact person Tila Arnaut – Biogradlija

Address Vrazova 9

Postal code 71000 Sarajevo (bhp)

Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)

Telephone (033) 565-786

Fax (033) 565-761

Email address tila.arnaut@parco.gov.ba