Sjednica Nadzornog tima za implementaciju Revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima biće održana 04.06.2015. godine u Sarajevu, u prostorijama Agencija za državnu službu BiH, Trg BiH 1, sa početkom u 12:00 sati.

Predloženi dnevni red:

1.    Usvajanje dnevnog reda

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima od 23.12.2014.godine

3.Analiza stanja  u reformskoj oblasti upravljanje ljudskim potencijalima – informisanje o stanju projekata u pripremi koji se finansiraju iz Fonda za reformu javne uprave:

a)Obuka zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za primjenu informacionih tehnologija i rad na računaru

b)Razvoj elektronskih obuka za potrebe državne službe/uprave u BiH

c)Unapređenje informacionog sistema u Agenciji za državnu službu Federacije BiH za upravljanje ljudskim potencijalima sa softverskim modulima u cilju davanja podrške reformi javne uprave

4.Razmatranje projektnog zadatka „Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH“

5.Analiza o aktivnostima u implementaciji projekta „Modernizacija sistema za upravljanje ljudskim potencijalima u državnoj službi u BiH“ – informisanje o eksternim aktivnostima

6.Razno.