U Federaciji BiH i Republici Srpskoj počele su pripreme za analitičku procjenu radnih mjesta u državnoj službi/upravi na ova dva nivoa vlasti.

Radionice za predstavnike institucija Federacije i Republike Srpske održane su u periodu od 19.01. – 23.01. ove godine na Bjelašnici i Kozari, a organizatori događaja bili su eksperti angažovani na implementaciji projekta „Modernizacija upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama državne službe u BiH“.  

Ovaj projekat EU finansira sa dva miliona eura iz pretpristupnih fondova IPA 2011, a ključni korisnici su: ministarstva pravde BiH i Federacije BiH, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS, agencije za državnu službu i državnu upravu BiH, Federacije BiH i Republike Srpske i Pododjeljenje za ljudske resurse Brčko distrikta BiH.  

Učesnici radionice za nivo Federacije BiH izvršili su analitičku procjenu 57 radnih mjesta koje su pripremili članovi projektnog tima na osnovu metodologije analize radnih mjesta. Projektni tim predložio je novi sistem kategorizacije/gradacije radnih mjesta državnih službenika i namještenika u Federaciji BiH, o čemu će još rapravljati predstavnici fokus grupe iz Federacije BiH. Predstavnici projektnog tima najavili su da će uraditi i analizu dodatnih rukovodećih radnih mjesta.

Na drugoj radionici, za predstavnike institucija Republike Srpske,  izvršena je analiza 24 radna mjesta. Projektni tim i u ovom slučaju predložio je revidirani sistem kategorizacije/gradacije radnih mjesta državnih službenika i namještenika u Republici Srpskoj.  Na ovoj radionici je dogovoreno da će projektni tim dostaviti opšte opise kategorija radnih mjesta do polovine februara, a da će se sljedeći sastanak o metodologiji analitičke procjene radnih mjesta, na kojem bi se razmatrali standardni opisi radnih mjesta, održati u martu ili aprilu ove godine, u zavisnosti od dinamike izrade novog Zakona o državnim službenicima Republike Srpske.

Projekat „Modernizacija sistema upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi“ provodi se od januara 2014. do januara 2016. godine.