Na posljednjoj sjednici Nazornog tima (NT) za reformsku oblast eUprava, održanoj 17. decembra u Sarajevu, dogovoreno je da se do naredne sjednice odlaže izjašnjenje članova NT-a na prijedlog dinamičkih planova prioritetnih projekata iz Fonda za reformu javne uprave u ovoj oblasti. Zaključeno je da će Ured koordinatora pokrenuti izradu tenderske dokumentacije (TD) za projekat „Izrada kataloga javnih registara u BiH“ te će pokušati izraditi tendersku dokumentaciju po novom Uputstvu za primjenu Zakona o javnim nabavkama. Informacija o ovom zaključku, zajedno sa prijedlogom dinamičkih planova projekata, će biti dostavljena koordinatorima RJU na predstojećem sastanku koordinatora.

Na sjednici NT-a, između ostalog, bilo je riječi i o predsatvljanju BiH  u regionalnoj  mreži za oblast  eUprave u  okviru RESPA-e i koordinacija na nivou NT za eUpravu.

Zaključeno je da prisutni članovi Nadzornog tima podržavaju prinicip rotacije članova NT-a koji će uzeti učešće u regionalnoj mreži eUprava RESPA-e, sa obavezom izvještavanja ostalih članova nakon realizovanih događaja.
 
Također je utvrđeno da je članovima ovog nadzornog tima proslijeđen poziv za dostavljanje informacija za pripremu izvještaja o napretku – implementacija Revidiranog akcionog plana 1 za 2014.  godinu za oblast eUprava.

Na kraju je dogovoreno da će naredna sjednica NT-a biti održana u Mostaru, a predsjedavajući će biti gdin. Adis Nurković.