Upravni odbor Fonda za reformu javnu uprave na sjednici održanoj danas u Mostaru, između ostalog, dao je saglasnosti na odluke o dodjeli ugovora za dva projekta i to: „Obuka službenika za odnose s javnošću“ i „Rodno odgovorno budžetiranje“.

Riječ je o projektima iz reformskih oblasti Institucionalna komunikacija i Javne finansije, čija realizacija doprinosi provedbi mjera i aktivnosti iz Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH.

Po prvi put će, kroz implementaciju projekta „Rodno odgovorno budžetiranje“, u budžete vlada u BiH biti uveden princip rodne jednakosti. Rodno odgovorno budžetiranje objedinjuje politike, budžetiranje i rodnu jednakost u svrhu transparentnijeg trošenja sredstava prema spolu.

Uvođenje principa rodne jednakosti u pravni, institucionalni i politički okvir u BiH  temelji se na obavezama koje poizilaze iz međunarodnih dokumenata, članstva u međunarodnim asocijacijama i principa zaštite temeljnih ljudskih prava sadržanih u Ustavu BiH.

Projekat je nadogradnja BMIS sistema koji je ranije uveden u ministarstva finansija na nivou Vijeća ministara BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH.

Druga faza projekta „Obuka službenika za odnose s javnošću“ usmjerena je na izgradnju kapaciteta za efektivnu institucionalnu i stratešku komunikaciju i odnose s javnošću u strukturama državne službe u BiH. Projektom je, između ostalog, predviđena obuka službenika za odnose s javnošću  na četiri upravna nivoa u BiH.

Projekat su inicirali članovi Nadzornog tima iz oblasti Institucionalna komunikacija svjesni da se u posljednje vrijeme uloga službenika, odnosno osoba koji se bave komunikacijom i odnosima s javnošću u javnoj upravi, mijenja te da oni postaju ne samo komunikatori, koji distribuiraju informacije već dobijaju ulogu komunikacionih menadžera.

Oba projekta usmjereni su ka izgradnji profesionalnije, transparentnije i efikasnije javne uprave u BiH.

Članovi Upravnog odbora Fonda bili su saglasni da se pokrene postupak javne nabavke i za projekat „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“.

Usvojeno je i nekoliko projektnih prijedloga i projektnih zadataka, s fokusom na projekte iz oblasti E-uprave.

Članovi upravnog odbora su usvojili  i Izvještaj Fonda za reformu javne uprave za 2013. godinu.