U zgradi Parlamentarne skupštine BiH danas je održana početna konferencija u okviru projekta koji finansira EU "Edukacija voditelja upravnih postupaka i inspektora".

Cilj ovog projekta je doprinijeti reformiranoj, učinkovitoj, transparentnoj i uslužnoj javnoj upravi, putem obuke službenika koji vode upravne postupke i inspektora u javnoj upravi na svim nivoima u BiH.

Projektom je predviđena obuka o efikasnom nadzoru upravnih postupaka i procesu donošenja odluka unutar same uprave za 1.500 voditelja upravnih postupaka i inspektora sa nivoa BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH. Realizacija projekta u skladu je sa ciljem iz Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave, koji se odnosi na oblast upravnog postupka i upravnih usluga.

Severin Strohal, šef Odjela za pravosuđe, unutarnje poslove i reformu javne uprave pri Delegaciji Evropske unije u BiH, izjavio je ovim povodom da "zemlje koje žele postati članica EU-a, moraju dokazati da imaju upravni i pravosudni sistem koji je u stanju osigurati provedbu EU pravila i propisa. To uključuje razdvajanje politike i uprave, postojanje profesionalne i nepristrasne  državne službe, te učinkovito upravljanje javnim sredstvima. Pred BiH, u tom pogledu, je dug put. I zbog toga  EU ostaje čvrsto predana saradnji sa BiH u poboljšanju kvalitete državne službe."

"Imajući u vidu da su u praksi uočene nepravilnosti u primjeni važećih zakona o upravnom postupku i zakona o opštem upravnom postupku, očekujemo da će ovaj projekat donijeti znatna poboljšanja ne samo u ostvarivanju vladavine prava u segmentu upravnog odlučivanja, nego i u povećanju zadovoljstva korisnika upravnih usluga. Za građane i poslovne subjekte to znači ostvarivanje prava na upravni postupak koji podrazumijeva pravilno utvrđeno činjenično stanje, ukidanje prakse šutnje uprave, smanjenje troškova upravnog postupka te rješavanje predmeta u zakonom predviđenim rokovima S druge strane, to bi pomoglo i samoj upravi, jer očekujemo da će kvalitetnije vođenje upravnih postupaka smanjiti i broj žalbenih postupaka kao i budžetske troškove", izjavila je gđa. Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne uprave.

Eksperti angažovani na projektu će državnim službenicima, kroz interaktivne obuke, na pravilan način prenijeti i približiti stručna znanja i najbolja praktična iskustva u primjeni zakona o upravnim postupcima.O projektnim aktivnostima, obukama i tematskim cijelinama koje će biti obrađene tokom ovih 18 mjeseci, a koliko je i predviđeno trajanje projekta, govorio je vođa projektnog tima Edmond Miletić, a o upravnom postupku njegov kolega ključni ekspert prof. dr Stevan Lilić.

Ključni korisnici projekta su Ministarstvo pravde BiH, Ministarstvo pravde FBiH, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS, kao i Ured gradonačelnika Brčko distrikt BiH. Projektom je predviđeno i neposredno uključivanje 41 ministarstva sa nivoa BiH i oba entiteta, te 9 odjeljenja Vlade BD, kao i 84 kantonalna ministarstva iz FBiH-a.

EU je finansirala projekat u iznosu od 700.050 eura iz sredstava IPA 2012. Projekt je počeo sa radom u novembru 2013. godine i trajat će do maja 2015. Projekt provodi konzorcijum predvođen Evropskom konsalting grupom iz Beograda (ECG) u saradnji sa Human Dynamics-om. Glavni projektni partner je Ured koordinatora za reformu javne uprave.