Na današnjoj sjednici Vijeće ministara BiH je na prijedlog Generalnog sekretarijata usvojilo Program rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, kojim je planirano razmatranje i usvajanje više od 640 programskih zadataka – zakona, podzakonskih akata, međunarodnih ugovora i sporazuma, materijala iz oblasti EU-a, strategija, programa i akcionih planova, politika, analiza i drugih akata iz nadležnosti Vijeća ministara BiH.

U procesu evropskih integracija, koji će zajedno s aktivnostima usmjerenim ka euro-atlantskim integracijama biti prioritet svih prioriteta u radu Vijeća ministara BiH u 2014. godini, predviđeno je usvajanje 65 dokumenata. 

U fokusu rada Vijeća ministara BiH bit će nastavak ekonomskih reformi i osiguranje kompatibilnosti domaće ekonomije s evropskim ekonomskim prostorom, nastavak reforme javne uprave, unaprijeđenje sigurnosti građana i imovine, intenziviranje regionalne i saradnje s međunarodnim institucijama, kao i završetak pregovora za pristupanje BiH Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO).    

Među planiranim zakonima su zakoni o: državnoj imovini; vanjskim poslovima; carinskoj politici; zrakoplovstvu; međunarodnoj zaštiti u oblasti azila; porezu na dodanu vrijednost; trošarinama; carinskoj politici BiH, kao i drugi zakoni. 

Istodobno su planirane brojne izmjene i dopune postojećih zakona s ciljem njihova usklađivanja s evropskim standardima i unaprijeđenjem unutarnjih procedura, među kojima su izmjene Zakona o finansiranju institucija BiH, kojima bi se trebala uspostaviti finansijska inspekcija.    

Vijeće ministara u ovoj godini planira donošenje više strategija, i to: strategije reforme zdravstvenog sistema u BiH;  razvoja sporta; razvoja malih i srednjih preduzeća do 2020. godine, strategija širokopojasnog pristupa u BiH, kao i strategija razvoja mjeriteljstva, saopćeno je iz Službe za informisanje Vijeća ministara BiH.