Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Upravni postupci i upravne usluge, sa sljedećim dnevnim redom:

1.    Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Nadzornog tima održane 25.03.2013. godine

2.    Informacija i dogovor o daljim aktivnostima na pripremi projektne dokumentacije (projektnog zadatka) za projekat „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“

3.    Dostavljanje informacija o napretku u implementaciji  RAP1 za  prvu polovinu 2013. godine

4.    Predlaganje novih projektnih ideja/prijedlozi za finansiranje iz PAR Fonda

5.    Razno

biće održan 07.06.2013. godine u Brčkom, u prostorijama Vlade Brčko distrikta BiH, sala 59, Bulevar mira 1, sa početkom u 11:00 sati.