OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 423-2-2-1-12/13

 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN    

1.1. Podaci o ugovornom organu    

Naziv: Ured koordinatora za reformu javne uprave 

Kontakt osoba: Tila Arnaut i Azra Branković    

Adresa:Vrazova 9      

Poštanski broj: 71000    

Općina/Grad:  Sarajevo – Centar    

Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj: 4200334950020    

Telefon    033565760 

Faks    033565761    

Elektronska pošta (e-mail):parco.office@parco.gov.ba 

Internet adresa (web): www.parco.gov.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije 

Kao pod I.1    

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1    

 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće  

Kao pod I.1    

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa  

Organ uprave    

I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ    

Državni nivo        

I.5.c. Djelatnost ugovornog organa    

Javna uprava    

I.6. Zajednička nabavka    

Ne    

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta Ugovora 

Usluge/Ostale usluge

II.2. Podjela na lotove

Ne    

II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne    

II.4. Opis    

II.4.a. Naziv predmeta ugovora 

Javna nabavka konsultantskih usluga za implementaciju projekta "Informacioni sistem trezora Brčko distrikta BiH"    

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora    

Javna nabavka usluga za implementaciju projekta "Informacioni sistem trezora Brčko distrikta BiH"    

II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora    

a)Izrada informacijskog sistema trezora; -Snimanje stanja, pravljenje plana implementacije i dizajniranje sistema -Usvajanje plana implementacije i dizajna sistema -Izrada software-a u skladu sa odobrenim dizajnom -Izrada specifikacije za hardver

b)Testiranje na pilot jedinicama, korekcija i moodifikacija; -Testiranje sistema na odabranoj lokaciji -Vršenje eventualnih korekcija i modifikacija

c)Implementacija sistema po lokacijama i obuka korisnika za korištenje sistema; –      Instalacija sistema kod budžetskih korisnika -Izrada plana obuke -Obuka korisnika i tima za podršku -Održavanje sistema u radu, help desk podrška korisnicima i dodatna obuka gdje je potrebno   

II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost bez PDV-a:

498.200,00    

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova:

Brčko distrikt BiH    

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja:

24 mjeseca od datuma zaključenja ugovora    

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?  

Da    (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)  

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da    (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)  

III.4. Ograničenja za učešće    

(Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji).    

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kandidati trebaju uz zahtjev za učešće dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave određenom djelatnošću, odnosno djelatnošću koja je predmet ove javne nabavke.    

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost    

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupka

Ograničeni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije

IV.3.a. Datum

Može se obezbjediti do    1.2.2013.

IV.3.b. Novčana naknada    

Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum    11.2.2013.    Vrijeme    12:00

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija na pisani zahtjev može se preuzeti lično u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave ili putem E-maila na adresu Tila.Arnaut@parco.gov.ba ili  Azra.Brankovic@parco.gov.ba. Zainteresirani ponuđači mogu od ugovornog organa tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije u skladu sa Uputsvom o primjeni Zakona o javnim nabavkama najkasnije 10 dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za učešće, tj. do  01.02.2013.g pisanim putem, faksom ili e-mailom, kontakt osoba Tila Arnaut ili Azra Branković.

Ugovorni organ šalje poziv za dostavljanje ponuda kandidatima koji su zadovoljili predkvalifikacijske uslove ugovornog organa.