Uredba o stručnom obrazovanju i usavršavanju državnih službenika u FBiH

Vlada FBiH donijela je danas Uredbu o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji BiH. Cilj je da se obezbijedi što efikasniji i s materijalnog stanovišta što prihvatljiviji način provedbe Plana stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika. U dosadašnjoj praksi obuke je organizovala Agencija, posredstvom unutrašnjih trenera Agencije, donatora i putem javnih nabavki, angažovanjem vanjskih eksperata. Uzimajući u obzir ograničena finansijska sredstva za realizaciju stručnih obuka specijalističkog sadržaja, intencija je da se uvede inovirani način agažovanja trenera državnih službenika iz organa državne službe koji posjeduju ekspertni nivo znanja iz određene oblasti. Radi otklanjanja problema učešća na obukama i načina selektiranja polaznika obuke, Uredbom se preciziraju obaveze Agencije i državnih službenika koji se prijavljuju na obuke u organizaciji Agencije, kako bi se osigurao odgovorniji pristup državnih službenika stručnom obrazovanju i usavršavanju.

Pokretanje prijedloga za izmjene i dopune kolektivnog ugovora

Danas je Vlada FBiH donijela Odluku kojom utvrđuje interes i aktivnosti za pokretanje prijedloga za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH. Aktivnosti će započeti obraćanjem vladama kantona – potpisnicima Kolektivnog ugovora, radi pribavljanja njihovih mišljenja i suglasnosti. Nakon toga će Vlada FBiH pristupiti podnošenju prijedloga za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora Samostalnom sindikatu službenika organa uprave i sudske vlasti u FBiH radi stupanja u pregovore. U ime Vlade FBiH, aktivnosti će provoditi Federalno ministarstvo pravde. Kako je obrazloženo, izmjene i dopune Kolektivnog ugovora trebaju omogućiti provođenje Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, čijim je odredbama jasno propisano da je naknada za topli obrok pređvidena u visini od jedan posto, a za regres u visini od 50 posto neto plaće isplaćene u Federaciji BiH. Ove odredbe, koje se odnose i na kantone, primjenjuju se, prema Zakonu, narednog dana od dana potpisivanja izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH. Obzirom da nije došlo do izmjene, a otpočela je primjena odredbe čl. 30 i 31. Zakona o plaćama i naknadama, došlo je do podnošenja velikog broja tužbenih zahtjeva i opterećenja budžeta Federacije BiH i kantona, što je dovelo u pitanje njihovo funkcionisanje i održivost.

Akontativna osnovica za obračun plaća za treći kvartal 2012. godine

Vlada FBiH je dala saglasnost na Sporazum o utvrđivanju akontativne osnovice za obračun plaća državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH za treći kvartal 2012. godine, kao i na istovjetan dokument koji se odnosi na obračun plaća policijskih službenika, državnih službenika i namještenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Sukladno ovim dokumentima, Vlada FBiH je danas donijela Zaključak kojim se akontativna osnovica za obračun plaća za treći kvartal ove godine utvrđuje u visini od 315 KM za sve koji primaju plaću iz Budžeta Federacije BiH, osim za one čija je plaća regulirana Zakonom o plaćama i naknadama sudaca i tužitelja u Federaciji BiH. Ovim je Vlada ispunila još jedan od uvjeta nužnih za zaključenje Stand-by aranžmana s MMF-om.