Tematski sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje dnevnog reda 

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima od 28.10.2011. godine

3. Planiranje realizacije aktivnosti iz Revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave za 2011.-2012. godinu

4. Razno

Biće održan u četvrtak, 24.11.2011. godine, sa početkom u 13:00 sati, u Hotelu Bosnia, ul. Kulovića 9, 71 000 Sarajevo.