Vlada Federacije BiH je na svojoj 16. sjednici, održanoj 24.08.2011. godine u Mostaru, razmatrala Informaciju o aktivnostima  na reviziji Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave, koju je pripremio Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH.

Tom prilikom, pomenuta informacija primljena je na znanje te je Vlada FBiH donijela zaključke u svrhu operacionalizacije i implementacije mjera sadržanih u revidiranom Akcionom planu 1.

Vlada FBiH usvojila je revidirani Akcioni Plan 1, te donijela zaključak da će Vlada, federalni organi uprave, federalne upravne organizacije i službe u svoje godišnje planove rada i druge dokumente strateškog planiranja uvrstiti ciljeve, aktivnosti i odgovarajuće indikatore iz revidiranog Akcionog plana 1.

Takođe, Vlada FBiH izrazila je punu podršku funkcionisanju Koordinacionog odbora za ekonomski razvoj i evropske integracije Vijeća ministara kao tijelu koje će osigurati političku koordinaciju reforme javne uprave na nivou predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i premijera/predsjednika Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH.

Vlada je obavezala organe uprave, upravne organizacije i službe da kandiduju prioritetne projekte iz oblasti reforme javne uprave  posredstvom članova nadzornih timova, te da, gdje je potrebno, kandiduju članove i zamjenike članova nadzornih timova za reformu javne uprave. S tim u skladu, donešen je zaključak da će Generalni sekretarijat Vlade FBiH pripremiti Prijedlog odluke o izmjenama Odluke Vlade FBiH o imenovanju Nadzornih timova za reformu javne uprave.

Vlada FBiH zadužila je Federalno ministarstvo pravde da, u saradnji sa Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija i Generalnim sekretarijatom Vlade FBiH, predloži Vladi način organiziranja poslova koji se odnose na realizaciju revidiranog Akcionog plana 1 u oblasti infromacionih tehnologija, a u svrhu razoja informacijskog društva u FBiH.

Lakše do informacija

 

Na sjednici Federalne vlade donesena je i Odluka o pokretanju Projekta Fe – uprava s funkcijama G2G, G2B i G2C. Radi se o projektu koji će provesti Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, a cilj je umrežavanje upravnih sektora, te pružanje informacija, sadržaja i usluga uprave na jednom mjestu.

 

To znači kako će korisnici na jednom mjestu – na središnjem portalu, moći potražiti odgovore na sva pitanja.

 

Više o sjednicama i aktivnostima Vlade Federacije BiH možete pronaći na web stranici Vlade FBiH.