Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Institucionalna komunikacija  održan je u petak, 25. februara 2011.godine u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave.  

Pored predstavnika Ureda koordinatora za reformu javne uprave sastanku su prisustvovali i članovi Nadzornog tima za oblast Institucionalna komunikacija. Dnevni red sastanka sastojao se od slijedećih tačaka:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka NT-a

2. Izbor predsjedavajućeg NT-a za naredno tromjesečje

3. Plan rada NT-a za 2011.godinu

4. Razmatranje projektnog zadatka "Publikovanje informativnog materijala Vijeća ministara BiH, Vlade FBiH, Vlade RS i Vlade Brčko distrikta BiH"

5. Informacija o godišnjem izvještaju o napretku

6. Diskusija o potencijalnim projektima iz oblasti IK

7. Razno

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima i jednoglasnog dogovora da  predsjedavanje Nadzornim timom u narednom tromjesečju bude na nivou Federacije BiH te da gđa. Raska Denjalić bude predssjedavajuća, razgovarano je i planiranim aktivnostima u 2011. godini.

Na sastanku je istaknuto je da će članovi i zamjenici članova u narednih 15 dana, shodno potrebi,  u Plan aktivnosti za 2011. godinu imati priliku dodati još neke aktivnosti, koje su predviđene Akcionim planom I ali i i revidiranim AP 1. Nakon rasprave o projektnom prijedlogu "Publikovanje informativnog materijala Vijeća ministara BiH, Vlade FBiH, Vlade RS i Vlade Brčko distrikta BiH“ dogovoreno je da Ured koordinatora za reformu javne uprave pripremi projektni zadatak, sa detaljno razrađenim aktivnostima. Nakon toga,  Ured koordinatora će projektni zadatak poslati Nadzornom timu na usvajanje kako bi usaglašeni projektni zadatak bilo moguće poslati na sjednicu Upravnog odbora Fonda za RJU, koja bi trebala biti održana u drugoj polovini mjeseca marta. Gdin. Dejan Buha, stručni savjetnik za reformu javne uprave prisutne je informisao da je Izvještaj o napretku dostavljen Vijeću ministara BiH na usvajanje.

Na kraju sastanka prestavnici Ureda koordinatora predstavili su projektne ideje za projekte:   

  • Obuka službenika za odnose s javnošću – faza II",

  • "Strateška komunikacija: istraživanje javnog mnijenja",

  • "Najbolje evropske prakse institucionalne komunikacije"

  • "Funkcionalni pregled IK kapaciteta u BH državnoj službi" koji su prepoznati kao izuzetno korisni za reformu u oblasti Institucionalna komunikacija

čija realizacija u budućnosti je prepoznata kao izuzetno neophodna i korisna za reformu u oblasti Institucionalna komunikacija.