Menadžment Ureda koordinatora za reformu javne uprave te entitetski koordinatori za reformu javne uprave u BiH, zamjenik koordinatora za reformu javne uprave RS, pomoćnica sekretara Vlade FBiH i koordinator Ureda za zakonodavstvo – Sekretarijat Vlade BD u sklopu studijskog putovanja koje je organizirao Tim tehničke pomoći, u periodu od 23. do 28. januara 2011. godine, boravili su u Belgiji gdje su posjetili Saveznu javnu službu za ljudske resurse i organizaciju na državnom nivou, Flamansko ministarstvo za javnu upravu te Generalni sekretarijat javne uprave Valonije. Ovom prilikom posjetili su i Misiju BiH pri EU.  

Koordinatorica za reformu javne uprave u BiH, gđa. Semiha Borovac, gđa. Mirsada Jahić i gđa. Stojanka Ćulibrk entitetski koordinatori i koordinator za reformu javne uprave u Brčko distriktu, Brane Jovičić sastali su se sa gđom. Friederike Wuenschmann, službenikom za politike za Bosnu i Hercegovinu u Generalnoj direkciji za proširenje Evropske komisije. Tom prilikom, gđa. Borovac dala je kratak pregled trenutnog stanja u oblasti reforme javne uprave u BiH, te govorila o dosadašnjim postignućima Ureda koordinatora kao i budućim koracima od kojih je posebno izdvojila:

•    Provođenje revidiranog Akcionog plana 1 do 2014 godine

•    Izradu kataloga javne uprave u BiH koji će biti značajan osnov za primjenu Acquis Communautaire.

Tokom posjete Saveznoj javnoj službi za ljudske resurse i organizaciju, kroz diskusiju i prezentaciju, učesnici su se upoznali sa načinima funkcionisanja javne uprave i državne službe u Belgiji te im je prezentirana reforma javne uprave na državnom nivou, poznatija kao „the Copernicus reform“. Ova reforma imala je za cilj stvaranje modela države koja će biti bolji pružalac usluga i poslodavac. Iako reformom javne uprave u Belgiji nije značajno smanjen broj uposlenih u državnoj službi (oko 83.000) poboljšana je efikasnost i planiranje politika. Učesnicima je prezentirana i administrativna organizacija Belgije, proces usvajanja zakona u sistemu prenosa nadležnosti, načini rješavanja sporova između regija, državnog nivoa i nivoa federalnih jedinica, te mehanizmi zastupanja višeslojne vlade i njenih interesa u Evropskoj uniji.

Čelnici Flamanskog ministarstva za javnu upravu prezentirali su i objasnili ulogu Flandrije za vrijeme predsjedavanja Belgije Evropskom unijom, kao i nadležnosti države i regija. Također je prezentovan razvoj i struktura flamanske administracije kao i nivoi upravljanja. Posljednja reforma javne uprave koja je počela 2006. godine imala je za cilj osigurati bolju javnu upravu za građane. Svih trinaest oblasti u kojoj je reforma bila provedena imaju odjele odgovorne za pripremu politika, za pitanja monitoringa te evaluacije. Gostima iz BiH prezentovani su i načini strateškog planiranja i izvještavanja, informacijsko-komunikacijske tehnologije i e-government politike i prakse (uključujuči e-nabavke), regulatorni menadžment te prakse i politike u vezi sa razvojem uključivanja zainteresovanih strana i učešća javnosti.

Tokom boravka u Belgiji učesnici ove studijske posjete boravili su i u Generalnom  sekretarijatu javne uprave Valonije gdje im je predstavljena institucionalna i administrativna organizacija valonske regije, reforma javne uprave te podjela nadležnosti između državnog nivoa i valonske federalne jedinice. Razgovarano je i o načinu finansiranja reforme javne uprave i reformskih projekata iz budžeta i regionalnih fondova EU. Učesnici su posjetili i valonski Parlament gdje su bili upoznati sa njegovim radom i nadležnostima. U državnoj službi Valonije je zaposleno oko 20000 državnih službenika, od čega je polovina zaposlena u ministarstvima, a ostatak u drugim tijelima javne uprave.

Također, u sklopu studijske organizovana je i posjeta predstavništvu Bosne i Hercegovine u EU i Belgiji. Domaćin je bila Misija BiH pri EU na čelu sa ambasadorom, gdinom. Osmanom Topčagićem. Gđa. Borovac upoznala je gdina. Topčagića s procesom reforme javne uprave u BiH te naglasila da je Ured koordinatora revidirao Akcioni plan 1 Strategije za reformu javne uprave. Novim mjerama i aktivnostima revidiranog AP 1 koje institucije Bosne i Hercegovine trebaju provesti do kraja 2014. godine javna uprava bi trebala biti ojačana i bliža građanima ali i poslovnoj zajednici. Ovom prilikom je naglašeno da su reviziji AP 1 prethodile detaljne analize stanja u svih šest reformskih oblasti, a uz pomoć Ureda koordinatora kao i članova nadzornih timova. Analize su pokazale  da su neke od mjera u Akcionom planu 1 neprovodive, zastarjele ili prevaziđene i da su predložene nove mjere od kojih će koristi imati građani, poslovni subjekti ali i sama administracija koju je potrebno ojačati kako bi bila spremna odgovoriti evropskim zahtjevima. Gdin. Topčagić je podržao napore Ureda koordinatora za reformu javne uprave istaknuvši da je efikasnija javna uprava okrenuta građanima i poslovnoj zajednici izuzetno značajna za svaku državu.

Gdin. Topčagić učesnike studijskog putovanja je upoznao je sa načinom rada našeg stalnog predstavništva pri EU, sa mogućim budućim koracima BiH kao i zadacima koje očekuju Bosnu i Hercegovinu na putu za punopravno članstvo u  Evropskoj uniji.