Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika s prethodnog sastanka Nadzornog tima

2. Formiranje Implementacionog tima za  projekat „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH-Implementacija Faze 1“

3. Razmatranje revidiranog Akcionog Plana 1

4. Razmatranje projektne ideje „Bolja regulativa/upravljanje u organima javne uprave u   Bosni i Hercegovini“

5. Razno;

biće održan 24.11.2010. godine sa početkom u 12:00 sati u Banjoj Luci u prostorijama zgrade Vlade RS-a , Trg Republike Srpske 1.