U sjedištu Delegacije Evropske unije u Sarajevu danas je predstavljen projekt „Podrška uvođenju javne interne finansijske kontrole u BiH te ozvaničen njegov početak”.

Projekat će pružit podršku Ministarstvu finansija i trezora BiH, Ministarstvu finansija Federacije BiH, Ministarstvu finansija Republike Srpske i Vladi Brčko Distrikta pri jačanju okruženja interne kontrole javne uprave. Cilj projekta je reformirana, usklađena, učinkovita, transparentna javna uprava. 

Projekat, koji finansira EU u vrijednosti od 652.200 eura,  će implementirati PKF Accountans & Business Advisers iz Velike Britanije u konzorciju sa SIPU International, Državnom finansijskom upravom Švedske i PI Consalting-om.

Ilse Schuster, vođa PIFC projekta naglasila je da je projekat usko povezan sa statusom BiH kao zemlje potencijalnog kandidata za pristupanje EU, što je zasnovano na relevatnim sporazumima, uključujući dobrovoljno usklađivanje BiH u odnosu na prioritete pravne stečevine EU u oblasti interne finansijske kontrole u javnom sektoru i eksterne revizije javnih finansija. Zahtjev za uvođenjem PIFC-a naveden je u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju BiH i EU, Evropskom partnerstvu sa BiH, a i Strategija reforme javne uprave u BiH također navodi PIFC kao glavni uvjet za zemlje kandidate za ulazak u EU.  

Implementacija će trajati do juna naredne godine, a projekat se sastoji od dvije komponente: uspostavljanje centralnih jedinica za harmonizaciju PIFC i Koordinacijskog odbora, dok druga komponenta ima za cilj razvoj interne revizije, odnosno sveobuhvatne obuke i programa certificiranja za internu reviziju.

Javna interna finansijska  kontrola podrazumijeva internu reviziju, kao i finansijsko upravljanje i kontrolu.