Dvije dvodnevne radionice u sklopu projekta “Obuka državnih službenika za odnose s javnošću“ kojeg implementira Ured koordinatora za reformu javne uprave I koji je namijenjen službenicima za odnose s javnošću Vlade FBiH I Vijeća ministara BiH održane su u Sarajevu, a radionicom koja je održana u Mostaru 29. i 30. marta završen je ciklus obuka u sklopu ovog projekta.

 „Realizacijom ovog projekta učesnici su se upoznali sa teorijom i praksom odnosa s javnošću i različitim iskustvima u oblasti PR-a, čiji je cilj povećanje poimanja koncepta odnosa s javnošću i osposobljenosti zaposlenih u jedinicama za odnose s javnošću za njegovu primjenu u svakodnevnom radu. Projekat predviđa i studijsko putovanje u zemlju EU te će i na ovaj način službenici za odnose s javnošću biti upoznati sa evropskom praksom u ovoj oblasti“, izjavila je Vedrana Faladžić, glasnogovornik u Uredu koordinatora za reformu javne uprave u BiH.

Učesnici su slušali predavanja o planiranju PR kampanje, komunikaciji putem novih medija, kriznom i strateškom komuniciranju i o institucionalnoj reputaciji.

„Program obuka koji su prošli zaposlenici Službe za informisanje Savjeta ministara BiH, Ureda Vlade FBiH  za odnose s javnošću, Biroa za odnose s javnošću Vlade RS, Vlade Brčko Distrikta BiH, službenici za odnose s javnošću ministarstva na državnom i entitetskim nivoima te službenici organa uprave u BiH koji nisu glasnogovornici, ali obavljaju poslove iz domena odnosa s javnošću je prilagođen potrebama i zahtjevima korisnika do kojih smo došli kroz realizovano istraživanje o stavovima službenika za odnose s javnošću“, istakla je Lejla Brčaninović, PR direktorica agencije PRIME Communications.

Nastavak projekta obuhvatit će jednodnevnu konferenciju za odnose s javnošću koja će okupiti  državne službenike za odnose s javnošću ali i predstavnike nevladinog sektora i aktivnosti na kreiranju priručnika za odnose s javnošću koji će biti publikovan na osnovu stvarnih potreba državnih službenika. Pored ovih aktivnosti, predviđeno je još i studijsko putovanje u državu EU koje će učesnicima omogućiti upoznavanje sa evropskom praksom u oblasti odnosa s javnošću.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta i standardizovanje praksi službenika za odnose s javnošću u organima uprave BiH, njihovo upoznavanje sa iskustvima institucionalnog komuniciranja, teorijom i praksom odnosa sa javnošću kroz direktan pristup iskustvima evropske prakse u toj oblasti, jačanje saradnje korisnika projekta i razmjena njihovih iskustava.  

Izvršilac Projekta, koji doprinosi implementaciji mjera iz Akcionog plana I Strategije RJU u BiH iz oblasti institucionalna komunikacija je agencija Prime Communications koja je oizabrana putem otvorenog postupka javne nabavke.