Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj danas u Sarajevu, na prijedlog Instituta za intelektualno vlasništvoBiH, utvrdilo je pet prijedloga zakona kojima se oblast intelektualnog  vlasništva u Bosni i Hercegovine usklađuje s legislativom Evropske unije, ispunjavaju obaveze iz Evropskog partnerstva, odnosno Privremenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanje te stvaraju uslovi za pristupanje BiH Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO).

Prijedlogom zakona o zaštiti topografije integriranog kruga, koji je utvrdilo Vijeće  ministara BiH, daje se mogućnost svim zainteresiranim licima u ovoj oblasti da ostvare svoja prava na teritoriji BiH.

Prema Prijedlogu zakona, zaštita topografije može se tražiti u roku od dvije godine od njene prve komercijalne upotrebe bilo gdje u svijetu. Postupak za zaštitu topografije pokreće se podnošenjem zahtjeva Institutu za intelektualno  vlasništvo  BiH.

Utvrđenim Prijedlogom zakona o patentu bit će, između ostalog, uređen i postupak za priznavanje patenta i njegovu pravnu zaštitu. Prijavu za zaštitu patenta lice podnosi Institutu za intelektualno vlasništvo   BiH, kojem se mogu podnijeti i međunarodne prijave patenta.    

Prijedlogom zakona o žigu utvrđeno je postojanje individualnog, kolektivnog i žiga garancije. Žig se definira   kao znak koji služi za razlikovanje roba, odnosno usluga fizičkih i pravnih lica.    

Prijedlogom zakona o industrijskom dizajnu propisuju se uslovi  za zaštitu dizajna, definira   se  pravo na industrijski dizajn te uređuje postupak međunarodnog registriranja dizajna, čime se ova oblast sistemski uređuje.

Prijedlogom zakona o zaštiti oznaka geografskog porijekla bit će pojačana zaštita od nelojalne konkurencije i prvi put uveden inspekcijski nadzor u skladu sa Sporazumom o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPS).

Vijeće ministara BiH dostavit će pojedinačno utvrđene prijedloge zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnoj zakonodavnoj proceduri.  

Vijeće ministara BiH, između ostalog, utvrdilo je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tajnih podataka, kojim se ova oblast usklađuje sa zakonodavstvom Evropske unije. Ministarstvo sigurnosti dostavit će Prijedlog o izmjenama i dopunama Zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnoj zakonodavnoj proceduri.

Izmjenama i dopunama utvrđuju se standardi i procedure za razmjenu povjerljivih informacija u skladu sa Sporazumom o sigurnosnim procedurama za razmjenu povjerljivih informacija između BiH i EU.

Izmjenama Zakona, između ostalog, utvrđena je obaveza donošenja podzakonskog akta o vršenju sigurnosnih provjera. Također,  predviđena je i dodatna mogućnost vršenja intervjua prilikom sigurnosnih provjera.   

Vijeće ministara BiH,  na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, usvojilo je Strategiju za provođenje javne interne finansijske kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine, čime je ispunjena još jedna obaveza utvrđena Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju (SSP).

Ova strategija, kao i u drugim evropskim zemljama, neophodan je preduslov za pružanje solidne osnove za razvoj i jačanje sistema i procedura javne interne finansijske kontrole (Public Internal Financial Control – PIFC).  

Usvajanjem Strategije bit će omogućeno stvaranje objedinjenog sistema koji će uspostaviti vlade entiteta i Vijeće  ministara BiH radi kontroliranja, revizije i izvještavanja o korištenju budžetskih i sredstava Evropske unije.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za ekonomsko planiranje, usvojilo je  Ekonomsko-fiskalni program 2010. – 2012. godine. Ekonomsko-fiskalni program predstavlja pretpristupni ekonomski program koji je obavezan dokument za zemlje – kandidate za članstvo u EU.

Ovo je jedan od ključnih dokumenata u procesu približavanja Evropskoj uniji koji sadrži ekonomska predviđanja, informacije o javnim finansijama i ciljeve strukturalnih reformi, a sačinjen je po posebnoj metodologiji koju je dostavila Evropska komisija.     

Vijeće ministara BiH razmotrilo je Pregled preostalih zahtjeva iz Mape puta za liberalizaciju viznog režima koji je Interresorna radna grupa za pregovore o liberalizaciji viznog režima sačinila na osnovu dokumenta „Dopunjena procjena implementacije Mape puta za viznu liberalizaciju BiH“,  od 27. novembra 2009. godine. Ekspertna misija Evropske komisije najavila je posjetu Bosni i Hercegovini u drugoj polovini februara 2010. godine radi ocjene napretka u ispunjavanju preostalih obaveza, nakon čega će biti pripremljena preporuka u vezi s ukidanjem viza za građane BiH. Zadužena su ministarstva i druge institucije nadležne za ispunjavanje pojedinih zahtjeva iz Mape puta da ih ispune najkasnije do 8. februara 2010. godine. Zadužena je Interresorna radna grupa da dopuni ovaj izvještaj novim informacijama o ispunjenim obavezama, nakon čega će ga Generalni sekretarijat Vijeća ministara dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH.       

Tako je na današnjoj sjednici Vijeće  ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo pojedinačne pravilnike kojima se uređuje oblast sigurnosti granice u skladu sa Zakonom o graničnoj kontroli, čime je ispunjena jedna od preostalih dopunskih obaveza u implementaciji Mape puta za ukidanje viza građanima BiH. Riječ je o Pravilniku o postupku određivanja privremenog graničnog prijelaza, Pravilniku o postupku utvrđivanja i rješavanja graničnog incidenta i drugih povreda državne granice i Pravilniku o standardima i uslovima izgrađenosti i opremljenosti graničnih prijelaza.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o uključivanju Bosne i Hercegovine u međunarodni sistem za kontrolu droga i sistem predizvoznih najava koje je razvio Ured Ujedinjenih nacija za droge i kriminal. Donošenjem ove odluke bit će stvoreni uslovi za razmjenu podataka o kontroli droga, čime  BiH ispunjava još jednu obavezu iz Mape puta za liberalizaciju viznog režima, saopćeno je iz Ureda za informiranje Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH.