Савјет министара БиХ на сједници одржаној данас у Сарајеву, на приједлог Института за интелектуално власништвоБиХ, утврдио је пет приједлога закона којима се област интелектуалног  власништва у Босни и Херцеговине усклађује с легислативом Европске уније, испуњавају обавезе из Европског партнерства, односно Привременог споразума о стабилизацији и придруживање те стварају услови за приступање БиХ Свјетској трговинској организацији (WТО).

Приједлогом закона о заштити топографије интегрираног круга, који је утврдио Савјет министара БиХ, даје се могућност свим заинтересованим лицима у овој области да остваре своја права на територији БиХ. Према Приједлогу закона, заштита топографије може се тражити у року од двије године од њене прве комерцијалне употребе било гдје у свијету. Поступак за заштиту топографије покреће се подношењем захтјева Институту за интелектуално  власништво  БиХ.

Утврђеним Приједлогом закона о патенту бит ће, између осталог, уређен и поступак за признавање патента и његову правну заштиту. Пријаву за заштиту патента лице подноси Институту за интелектуално власништво   БиХ, којем се могу поднијети и међународне пријаве патента.

Приједлогом закона о жигу утврђено је постојање индивидуалног, колективног и жига гаранције. Жиг се дефинира   као знак који служи за разликовање роба, односно услуга физичких и правних лица.

Приједлогом закона о индустријском дизајну прописују се услови  за заштиту дизајна, дефинира   се  право на индустријски дизајн те уређује поступак међународног регистрирања дизајна, чиме се ова област системски уређује. Приједлогом закона о заштити ознака географског поријекла бит ће појачана заштита од нелојалне конкуренције и први пут уведен инспекцијски надзор у складу са Споразумом о трговинским аспектима права интелектуалног власништва (TRIPS).

Савјет министара БиХ доставит ће појединачно утврђене приједлоге закона Парламентарној скупштини БиХ на разматрање по основној законодавној процедури. Савјет министара БиХ, између осталог, утврдио је и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити тајних података, којим се ова област усклађује са законодавством Европске уније. Министарство безбједности доставит ће Приједлог о измјенама и допунама Закона Парламентарној скупштини БиХ на разматрање по основној законодавној процедури.

Измјенама и допунама утврђују се стандарди и процедуре за размјену повјерљивих информација у складу са Споразумом о безбједносним процедурама за размјену повјерљивих информација између БиХ и ЕУ. Измјенама Закона, између осталог, утврђена је обавеза доношења подзаконског акта о вршењу безбједносних провјера. Такођер,  предвиђена је и додатна могућност вршења интервјуа приликом безбједносних провјера.   

Савјет министара БиХ,  на приједлог Министарства финансија и трезора, усвојило је Стратегију за провођење јавне интерне финансијске контроле у институцијама Босне и Херцеговине, чиме је испуњена још једна обавеза утврђена Споразумом о стабилизацији и придруживању (ССП).

Ова стратегија, као и у другим европским земљама, неопходан је предуслов за пружање солидне основе за развој и јачање система и процедура јавне интерне финансијске контроле (Public Internal Financial Control – PIFC).  Усвајањем Стратегије биће омогућено стварање обједињеног система који ће успоставити владе ентитета и Савјет министара БиХ ради контролисања, ревизије и извјештавања о кориштењу буџетских и средстава Европске уније.

Савјет министара БиХ, на приједлог Дирекције за економско планирање, усвојило је  Економско-фискални програм 2010. – 2012. године. Економско-фискални програм представља претприступни економски програм који је обавезан документ за земље – кандидате за чланство у ЕУ. Ово је један од кључних докумената у процесу приближавања Европској унији који садржи економска предвиђања, информације о јавним финансијама и циљеве структуралних реформи, а сачињен је по посебној методологији коју је доставила Европска комисија. 

Савјет министара БиХ размотрио је Преглед преосталих захтјева из Мапе пута за либерализацију визног режима који је Интерресорна радна група за преговоре о либерализацији визног режима сачинила на основу документа „Допуњена процјена имплементације Мапе пута за визну либерализацију БиХ“,  од 27. новембра 2009. године. Експертна мисија Европске комисије најавила је посјету Босни и Херцеговини у другој половини фебруара 2010. године ради оцјене напретка у испуњавању преосталих обавеза, након чега ће бити припремљена препорука у вези с укидањем виза за грађане БиХ. Задужена су министарства и друге институције надлежне за испуњавање појединих захтјева из Мапе пута да их испуне најкасније до 8. фебруара 2010. године.

Задужена је Интерресорна радна група да допуни овај извјештај новим информацијама о испуњеним обавезама, након чега ће га Генерални секретаријат Савјета министара доставити Парламентарној скупштини БиХ.

Тако је на данашњој сједници Савјет министара БиХ, на приједлог Министарства безбједности, донијело појединачне правилнике којима се уређује област безбједности границе у складу са Законом о граничној контроли, чиме је испуњена једна од преосталих допунских обавеза у имплементацији Мапе пута за укидање виза грађанима БиХ. Ријеч је о Правилнику о поступку одређивања привременог граничног пријелаза, Правилнику о поступку утврђивања и рјешавања граничног инцидента и других повреда државне границе и Правилнику о стандардима и условима изграђености и опремљености граничних пријелаза.

Савјет министара БиХ, на приједлог Министарства цивилних послова, донијело је Одлуку о укључивању Босне и Херцеговине у међународни систем за контролу дрога и систем предизвозних најава које је развио Уред Уједињених нација за дроге и криминал. Доношењем ове одлуке биће створени услови за размјену података о контроли дрога, чиме  БиХ испуњава још једну обавезу из Мапе пута за либерализацију визног режима, саопштено је из Канцеларије за информисање Генералног секретаријата Савјета министара БиХ.