E-kapija: U okviru aktivnosti PricewaterhouseCoopers Trening akademije, dana 12. i 13. novembra 2009. godine uspješno su održane dvije obuke u oblasti ljudskih resursa.

Obuka pod nazivom Upravljanje učinkom prevashodno je bila namijenjena rukovodiocima za upravljanje kadrovima i zaposlenima u sektoru ljudskih resursa čiji je zadatak da uz pomoć kadrova utiču na konkurentnost svoje organizacije.

Cilj obuke bio je da učesnicima omogući identifikaciju neophodnih koraka i postavljanje okvira u cilju postizanja najboljih rezultata.

Učesnici su se mogli upoznati sa konceptom upravljanja rezultatima rada i njegovom povezanošću sa drugim stubovima upravljanja u organizaciji, procesom postavljanja ciljeva, procesima ocjenjivanja radnog učinka odnosno evaluacije rada zaposlenih, načinom motivisanja zaposlenih primjenom koncepta upravljanja rezultatima rada, izradom plana zarada prema ostvarenom radnom učinku i implementacijom sistema upravljanja rezultatima rada.

Obuka pod nazivom Nagrađivanje zaposlenih je bila namijenjena stručnjacima i rukovodiocima u sektoru ljudskih resursa koji žele da unaprijede efikasnost rada u svojim kompanijama.

U okviru ove obuke učesnici su stekli uvid u sistem nagrađivanja zaposlenih u savremenim službama za upravljanje ljudskim resursima i dobili korisne savjete u pogledu uspješnog provođenja politike primanja zaposlenih.

Učesnicima na ovoj obuci je predstavljen koncept sveukupnog nagrađivanja zaposlenih, koncept jednakosti svih zaposlenih u organizaciji i sistemima za evaluaciju radnih mjesta, pojam konkurentnosti na tržištu i rezultatima istraživanja o visini zarada, sistemi nagrađivanja, metode izrade plana zarada i naknada zarada zaposlenih, te praktične studije slučajeva koji pomažu u kreiranju politike nagrađivanja zaposlenih.

Obuke su, od strane učesnika, ocijenjene kao vrlo korisne. Među učesnicima su bili predstavnici banaka, mikrokreditnih organizacija, lizing društava, farmaceutskih kompanija i međunarodnih organizacija.