U okviru projekta „Uspostavljanje mreže info polica“ u septembru je okončana obuka o internoj komunikaciji za državne službenike Vijeća ministara, entitetskih vlada i Vlade Brčko distrikta BiH.

Službenici koji rade na poslovima odnosa s javnošću i institucionalne komunikacije u periodu od juna do septembra ove godine, slušali su predavanja i aktivno učestvovali u radionicama o internoj komunikaciji, tehnikama u odnosima s javnošću, odnosima s javnošću u izvršnoj vlasti, medijima i odnosima s medijima, kriznom komuniciranju i  glasnogovorništvu. Saznali su, između ostalog, koji su mehanizmi za razmjenu informacija unutar institucije, kako se odnositi prema informacijskom deficitu, te kako postupati u slučajevima krizne komunikacije. Jedan od zajedničkih zaključaka radionica je da treba jačati profesionalnu poziciju službenika za odnose s javnošću i podizati integritet glasnogovornika koji, u skladu sa mjerama Akcionog plana 1 reforme javne uprave, u javnosti trebaju predstavljati cjelokupne institucije, a ne samo njihove rukovodioce.

Obuke je realizovala konsultantska kuća Deloitte d.o.o. Zagreb koja je u okviru navedenog projekta od službenika sa četiri administrativna nivoa u BiH formirala redakcije za izradu i publikovanje informativnog materijala, koji se do kraja godine treba naći na 12 lokacija infopolica unutar zgrada Vijeća ministara, Vlade FBiH, Vlade RS i Vlade Brčko distrikta.

Državni službenici obuhvaćeni ovim projektom, prema izvještajima konsultanta, pokazali su različit nivo znanja i vještina o internoj komunikaciji i odnosima s javnošću, koji je prije svega uslovljen institucionalnim kapacitetima administrativnih nivoa. I odaziv službenika na radionice je bio različit, a najveći je zabilježen u Republici Srpskoj.

Korisnici projekta sa sva četiri administrativna nivoa izrazili su potrebu za dodatnim obukama ove vrste, a jedan od indirektnih rezultata postignutih u dosadašnjoj provedbi projekta je da su među državnim službenicima sa različitih niova uspostavljeni kontakti i razmjena informacija koja do sada nije postojala.

Projekat “Uspostavljanje mreže info polica” prvi je projekat finansiran iz Fonda za reformu javne uprave. Projekat je pripremio Ured koordinatora za reformu javne uprave i obuhvata četiri upravna nivoa u BiH.