Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Informacionih tehnologija, sa sljedećim dnevnim redom:

1.    Usvajanje Zapisnika sa sastanka Nadzornog tima održanog 24.02.2009. godine

2.    Izbor predsjedavajućeg Nadzornog tima

3.    Informiranje o novim članovima i zamjenicima članova Nadzornog tima za oblast Informacionih tehnologija

4.    Informiranje o statusu projekata iz reformske oblasti Informacionih tehnologija

5.    Informiranje o statusu imenovanja Implementacionog tima za projekt interoperabilnosti

6. Diskusija o načinu realizacije mjera iz AP1 "IT.4.6. Napraviti BiH portal", "IT.4.7 Implementirati 20 e-usluga iz e-Europe 2005"

7.    Ostalo.

biće održan 24.09.2009. godine sa početkom u 11:00 sati u zgradi Vlade Republike Srpske (3. sprat, kancelarija br. 8), Trg Republike Srpske br. 1, Banja Luka.