Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave za oblast Unapređenje kvalitete i procedura izrade i donošenja propisa, sa sljedećim dnevnim redom:

1.    Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima;

2.    Usvajanje projektnog prijedloga „Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH;

3.    Razno.

bit će održan u utorak, 01.09.2009. godine u Brčkom, u prostorijama zgrade Skupštine Brčko distrikta BiH (mala sala), Ulica Mladena Maglova br.2, s početkom u 12:00 sati.