Budući da javne nabavke predstavljaju ključnu ekonomsku aktivnost vlada, te da su međunarodni napori da se podrži reforma javnih nabavki uglavnom bili fokusirani na promociju konkurencijskog javnog nadmetanja, sa ciljem da osiguraju fer selekciju dobavljača, Vijeće Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) dalo je preporuke za poboljšanje integriteta u javnim nabavkama.  

Preporuke Vijeća daju donosiocima politika Principe za poboljšanje integriteta kroz cjelokupni ciklus javnih nabavki, uzimajući u obzir međunarodno pravo, kao i nacionalno pravo i organizacione strukture država članica.

Obzirom da je zajednički interes zemalja članica očuvanje integriteta kroz cijeli ciklus javnih nabavki, počevši od procjene potreba, do upravljanja ugovorom i plaćanja, Vijeće je izradilo sljedeće preporuke:

 

  • Da države članice poduzmu odgovarajuće korake da razviju i implementiraju odgovarajuće okvire politika za poboljšanje integriteta kroz cjelokupni ciklus javnih nabavki, od procjene potreba,  do upravljanja ugovorom i plaćanja
  • Da u razvoju politike za poboljšanje  integriteta u javnim nabavkama, zemlje članice uzmu u obzir principe koji su sadržani u Aneksu ovih Preporuka, i koji čini njihov sastavni dio
  • Da zemlje članice distribuiraju ove principe i u privatnom sektoru, koji igra ključnu ulogu u dostavljanju robe i usluga za javnu službu

 

Principi koje sadrže ove Preporuke bazirani su na primjeni elemenata dobre uprave, kako bi se poboljšao integritet u javnim nabavkama. Oni uključuju elemente transparentnosti, dobrog upravljanja, prevenciju nedoličnog ponašanja, kao i odgovornost i kontrolu. Važan aspekt integriteta u javnim nabavkama jeste sveobuhvatna obaveza da se potencijalni dobavljači i ugovarači tretiraju na jednakoj osnovi.

U Preporuci je takođe naglašeno da bi Vlade trebale priopćiti javno informacije o ključnim odredbama velikih ugovora organizacijama civilnih društava, medijima i široj javnosti. Također, vlade bi trebale osigurati da selekcija i imenovanje službenika uključenih u javne nabavke bude zasnovana na vrijednostima i principima, naročito integriteta i zasluga.

Kako bi se kompletirali ovi tradicionalni mehanizmi odgovornosti, vlade bi trebale uzeti u razmatranje uključenje predstavnika iz organizacija civilnih društava, i šire javno nadziranje javnih nabavki veće vrijednosti ili kompleksnih javnih nabavki, koje prati značajan rizik od nepravilnog upravljanja i korupcije. Cjelokupan dokument Preporuke Vijeća OECD-a za poboljšanje integriteta u javnim nabavkama možete pronaći ovdje.