U Londonu će 3. i 4. decembra biti održana Međunarodna konferencija o javnoj upravi i reformi administracije.

Cilj konferencije koja će okupiti zvaničnike vlada i državne službenike iz cijelog svijeta je razmatranje izazova s kojima se javna uprava suočava u nastojanju da unaprijedi efikasnost, pouzdanost, odgovornost i transparentnost na svim nivoima upravljanja, kao i razmjena iskustava u ovoj oblasti.

Kroz seriju prezentacija i grupnih diskusija biće obrađene teme:

•    oblikovanje i vođenje reforme javnog sektora

•    uticaj globalizacije i tehnologije na reformu javnog sektora

•    povećanje građanskog angažmana u donošenju odluka

•    razvoj pouzdane i transparentne javne uprave

•    potreba za boljim rukovođenjem javnim sektorom

•    uloga privatnog sektora i volontera

•    prikupljanje međunarodne pomoći javnoj upravi

Organizator konferencije je britanski Centar za parlamentarne studije.