Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj danas u Sarajevu usvojilo je Treći kvartalni izvještaj o napretku provođenja Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH kao i Kvartalani izvještaj o radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave za period 1.07. – 30.09. 2008. godine.   

Izvještaj bilježi da je do kraja septembra ove godine na nivou BiH, FBiH, RS i Brčko distrikta BiH implementirano 28,49 posto mjera iz AP 1, a što je za 2,67 posto više u odnosu na drugi kvartal 2008. godine.  

Na nivou BiH najveći napredak je zabilježen u oblasti institucionalna komunikacija. Provedeno je 32,47 posto mjera, dok je u oblasti informacione tehnologije (IT) implementirano  9,44 posto.  Republika Srpska je najviše mjera provela u oblasti institucionalana komunikacija, a dok je u oblasti izrada politika i koordinacijski kapaciteti implementirano 19,69 posto. U Brčko distriktu BiH provedeno je 51,69 posto u oblasti IT, a najmanji pomak je u oblasti institucionalno komuniciranje i to 12,48 posto.  

U oblasti upravni postupak za sva četiri nivoa vlasti zabilježen je napredak u provedbi mjera interne kontrole.

U odnosu na prethodni kvartalni izvještaj najveći pomak zabilježen je u oblasti upravljanje ljudskim potencijalima i to za 5,33 posto. Narodna skupština RS usvojila je set nacrta zakona iz oblasti uprave i to Zakon o Vladi, Zakon o državnim službenicima i Zakon o republičkoj upravi, dok je Vlada FBiH donijela zaključak o formiranju interresornih radnih grupa za izradu Zakona o platama državnih službenika u Federaciji BiH. Na svim nivoima realiziraju se programi obuke državnih službenika, a na nivou Brčko distrikta BiH u toku je drugi ciklus godišnjeg ocjenjivanja rada državnih službenika i namještenika.   

Iako je u ovom periodu značajno poboljšana komunikacija između Ureda koordinatora i svih nivoa vlasti u BiH, neophodno je raditi na daljem unapređenju komunikacije kako bi se Uredu osigurala neophodna pomoć svih nivoa vlasti u redovnom izvještavanju, stoji, između ostalog, u Trećem kvartalnom izvještaju o radu Ureda koordinatora.

Napredak o reformi javne uprave zabilježila je i Evropska komisija u nedavno objavljenom Godišnjem izvještaju o napretku BiH u 2008. godini.