ОБАВЈЕШТЕНЈЕ О НАБАВЦИ (БРОЈ 423-1-2-1-36/14)  

Одјељак И: УГОВОРНИ ОРГАН  

И.1. Подаци о уговорном органу  Назив: Уред/Канцеларија координатора за реформу јавне управе    

Контакт особа: Тила Арнаут  

Адреса: Вразова 9  

Поштански број: 71000  

Опћина/Град: Сарајево – Центар  

ИДБ/ЈИБ: 4200334950020  

Телефон: 033565760  

Факс: 033565761  

Електронска пошта: parco.office@parco.gov.ba 

Интернет адреса: www.parco.gov.ba 

И.2. Адреса преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију:Као под И.1

И.3. Адреса за пријем понуда/захтјева за учешће: Као под И.1

И.4. Адреса за додатне информације: Као под И.1

И.5. Врста уговорног органа, ниво и главна дјелатност:

И.5.а. Врста: Орган управе

И.5.б. Ниво: Државни ниво

И.5.ц. Дјелатност: Јавна управа

И.6. Заједничка набавка: Не

Одјељак ИИ: ПРЕДМЕТ УГОВОРА

ИИ.1. Врста уговора: Услуге – Остале услуге.

ИИ.2. Подјела на лотове: Не

ИИ.3. Да ли се намјерава закључити оквирни споразум? Не

ИИ.4. Опис

ИИ.4.а. Назив предмета уговора: Јавна набавка услуга за имплементацију пројекта "Спецјалистички програм обука за ИТ менаџере"

ИИ.4.б. Кратак опис предмета уговора: Јавна набавка услуга за имплементацију пројекта "Спецјалистички програм обука за ИТ менаџере"

ИИ.5. Укупна количина или обим уговора:

а)    Иницирати почетак имплементације пројекта и осигурати видљивости пројекта;  

– Објавити транспарентне критеријуме за одабир кандидата;

– Израдити коначну листу потенцијалних кандидата обука; 

б)    На основу коначне листе из претходне активности креирати план са временским распоредом обука за сваку од локација, те осигурати расположивост е-леарнинг модула;

– Сваки модул обуке ће имати координатора који ће пратити све аспекте обуке и бити главни канал за комуникацију између кандидата и предавача. Имплементатор ће у склопу плана обуке предложити механизам координације и ескалације проблема, као и концепт извођења наставе са тачним терминима одржавања обуке и расположивим е-леарнинг модулима. Планом ће се одредити колики проценат обуке ће се изводити онлине (по исказаној потреби путем е-леарнинг модула) односно који је најмањи проценат фаце-то-фаце обуке. Све наведено ће бити предмет одобрења од стране имплементационог тима;

– Усагласити и дефинисати потребне материјале за обуку, те исте доставити кандидатима;  

ц)    У складу са планом, обавити обуке од стране акредитованог имплементатора који ће ангажовати верификоване и акредитоване предаваче за сваки модул обука те осигурати приступ адекватним е-леарнинг модулима  

– Обавити периодичне евалуацијске обуке;  

д)    Осигурати полагање испита (минимум 2 могућности за сваког кандидата, за сваку од похађаних обука) и добивање цертификата у акредитираним тестним центрима  

– Одржати завршну конференцију уз промоцију цертифицираних ИТ кадроваИИ.

5.а. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ:    178.875,00ИИ.

6. Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова: Као у ТД

ИИ.8. Трајање уговора или рок извршења: 10 мјесеци од закључења уговора

Одјељак ИИИ: ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ИИИ.1. Да ли се захтјева гаранција за понуду? Да (Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији)

ИИИ.2. Да ли се захтјева гаранција за извршење уговора? Да (Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији)

ИИИ.4. Ограничења за учешће: (Обавезни услови за учешће из члана 23. Закона о јавним набавкама БиХ, а докази дефинисани детаљно у тендерској документацији).

ИИИ.5. Способност за обављање професионалне дјелатности: Као у ТД

ИИИ.6. Економска и финансијска способност: Као у ТД

ИИИ.7. Техничка или професионална способност: Као у ТД

Одјељак ИВ: ПОСТУПАК

ИВ.1. Врста поступка: Отворени поступак

ИВ.2. Критериј за додјелу уговора: Најнижа цијена технички задовољавајуће понуде

ИВ.3. Услови преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију

ИВ.3.а. Датум: Може се обезбиједити/доставити захтјев до 24.10.2014.

ИВ.3.б. Новчана накнада: Не

ИВ.4. Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум: 5.11.2014. Вријеме: 12:00 х

ИВ.5. Рок, адреса и мјесто отварања понуда

Датум: 5.11.2014., вријеме 13.00; као у кораку И

Одјељак В: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Тендерска документација на писани захтјев може се преузети лично у просторијама Уреда координатора за реформу јавне управе или путем е-маил адресе: tila.arnaut@parco.gov.ba.

Заинтересирани понуђачи могу тражити појашњење тендерске документације од уговорног органа у писаној форми,е-маилом или фаxом и то благовремено, а најкасније 10 (десет) дана прије истека рока за достављање понуда тј. 24.10.2014. године.