OBAVJEŠTENJE O NABAVCI (BROJ 423-1-2-1-36/14)  

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN  

I.1. Podaci o ugovornom organu  

Naziv: Ured/Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave    

Kontakt osoba: Tila Arnaut  

Adresa: Vrazova 9  

Poštanski broj: 71000  

Općina/Grad: Sarajevo – Centar  

IDB/JIB: 4200334950020  

Telefon: 033565760  

Faks: 033565761  

Elektronska pošta: parco.office@parco.gov.ba  

Internet adresa: www.parco.gov.ba  

I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju: Kao pod I.1

I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće: Kao pod I.1

I.4. Adresa za dodatne informacije: Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost:

I.5.a. Vrsta: Organ uprave

I.5.b. Nivo: Državni nivo

I.5.c. Djelatnost: Javna uprava

I.6. Zajednička nabavka: Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovora: Usluge – Ostale usluge.

II.2. Podjela na lotove: Ne

II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum? Ne

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovora: Javna nabavka usluga za implementaciju projekta "Specjalistički program obuka za IT menadžere"

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora: Javna nabavka usluga za implementaciju projekta "Specjalistički program obuka za IT menadžere"

II.5. Ukupna količina ili obim ugovora:

a)    Inicirati početak implementacije projekta i osigurati vidljivosti projekta;  

– Objaviti transparentne kriterijume za odabir kandidata;

– Izraditi konačnu listu potencijalnih kandidata obuka;

 b)    Na osnovu konačne liste iz prethodne aktivnosti kreirati plan sa vremenskim rasporedom obuka za svaku od lokacija, te osigurati raspoloživost e-learning modula;

– Svaki modul obuke će imati koordinatora koji će pratiti sve aspekte obuke i biti glavni kanal za komunikaciju između kandidata i predavača. Implementator će u sklopu plana obuke predložiti mehanizam koordinacije i eskalacije problema, kao i koncept izvođenja nastave sa tačnim terminima održavanja obuke i raspoloživim e-learning modulima. Planom će se odrediti koliki procenat obuke će se izvoditi online (po iskazanoj potrebi putem e-learning modula) odnosno koji je najmanji procenat face-to-face obuke. Sve navedeno će biti predmet odobrenja od strane implementacionog tima;

– Usaglasiti i definisati potrebne materijale za obuku, te iste dostaviti kandidatima;  

c)    U skladu sa planom, obaviti obuke od strane akreditovanog implementatora koji će angažovati verifikovane i akreditovane predavače za svaki modul obuka te osigurati pristup adekvatnim e-learning modulima  

– Obaviti periodične evaluacijske obuke;  

d)    Osigurati polaganje ispita (minimum 2 mogućnosti za svakog kandidata, za svaku od pohađanih obuka) i dobivanje certifikata u akreditiranim testnim centrima  

– Održati završnu konferenciju uz promociju certificiranih IT kadrova

II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM:    178.875,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova: Kao u TD

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja: 10 mjeseci od zaključenja ugovora

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.4. Ograničenja za učešće: (Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji).

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: Kao u TD

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost: Kao u TD

III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost: Kao u TD

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupka: Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 24.10.2014.

IV.3.b. Novčana naknada: Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum: 5.11.2014. Vrijeme: 12:00 h

IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 5.11.2014., vrijeme 13.00; kao u koraku I

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija na pisani zahtjev može se preuzeti lično u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave ili putem e-mail adrese: tila.arnaut@parco.gov.ba.

Zainteresirani ponuđači mogu tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije od ugovornog organa u pisanoj formi,e-mailom ili faxom i to blagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda tj. 24.10.2014. godine.