Iako bi javna uprava trebala biti transparentna i otvorena prema javnosti, brojne institucije BiH nisu spremne dijeliti informacije ili to samo djelomično rade. Istraživanje, koje već godinama provodi Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH, pokazalo je da posebno nerado objavljuju podatke o finansijama, uključujući one o ukupnim izdvajanjima za imenovane osobe i državne službenike. Neke institucije otišle su i korak dalje, pa ne samo da ne nude pojedine informacije, nego uopće ne žele učestvovati u ispunjavanju upitnika.

Koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan u intervjuu za Fokus govori o rezultatima istraživanja u kojem je ove godine učestvovalo 65 od 80 pozvanih institucija.

U bazi 80 državnih institucija

Institucija na čijem ste čelu i ove godine provela je istraživanja o transparentnosti javnih organa. Kakvi su rezultati istraživanja i koliko institucija učestvuje u istraživanju?

Ćuzulan: Dozvolite mi samo da podsjetim da je Vijeće ministara BiH, a na inicijativu Ureda koordinatora za reformu javne uprave, još 2018. godine usvojilo Politiku i Standarde proaktivne transparentnosti koji obuhvataju 38 vrsta informacija koje institucije trebaju proaktivno objavljivati na svojim web stranicama. Radi se o finansijskim informacijama, informacijama o javnim nabavkama, javnim konsultacijama, strateškim dokumentima, slobodi pristupa informacijama te operativnim i organizacionim informacijama. Za potrebe istraživanja, Agencija za statistiku BiH pomogla nam je razviti online sistem za mjerenje transparentnosti institucija, te da su institucije u proteklom periodu bile dužne imenovati kontakt osobe koje će popunjavati online upitnik. U bazi je 80 državnih institucija, a ove godine je učestvovalo 65, što je malo više u odnosu na prošlu godinu.

Zašto u istraživanju nisu učestvovale sve institucije? Ko odbija saradnju?

Ćuzulan: Vijeće ministara BiH zaključkom od oktobra prošle godine zadužilo je sve institucije BiH da učestvuju u istraživanju i da provedu standarde. Ne znam razloge zašto se pojedine institucije nisu uključile u popunu uputnika. Naprimjer, Pravobranilaštvo BiH, koje je dvije godine (2020. i 2021.) učestvovalo u istraživanju, obavijestilo nas je da ova institucija “nije upravni organ te da, kao institucija koja vrši sudsku i pravosudnu djelatnost, ne podliježu normama predviđenim našim aktivnostima”. S druge strane, pravosudne institucije poput Tužilaštva BiH, Suda BiH, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, te Ustavnog suda BiH unaprjeđuju svoju transparentnost i otvorenost prema građanima te su u ranijim periodima imenovale kontakt osobe koje učestvuju u našem istraživanju. Nezavisnost i samostalnost institucija ne bi smjele biti razlog zašto bi javnost bila uskraćena za objavu informacija koje nisu zakonom zaštićene.

Napredak postoji

Postoje li institucije koje nikada nisu učestvovale u istraživanju?

Ćuzulan: Radi se malom broju institucija: Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi – BHANSA, Državna regulatorna komisija za električnu energiju BiH, Ured za reviziju institucija BiH.

Da li ima napretka u objavi podataka u odnosu na neki raniji period?

Ćuzulan: Napretka ima, možda on nije toliko vidljiv javnosti ali mi vidimo da se u institucijama mijenja svijest o potrebi za otvorenijom i pristupačnijom javnom upravom. Nekad su plate zaposlenih bile nešto što je stvaralo otpor za objavljivanje ali danas imamo 24 institucije koje su objavile ove podatke. Šest institucija BiH objavilo je sve standarde proaktivne transparentnosti. Pored Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Direkcije za evropske integracije, Agencije za statistiku BiH i Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, tu su i Agencija za ravnopravnost spolova BiH i Agencija za policijsku podršku BiH.

Ko krije podatke?

Koje informacije se najmanje objavljuju i šta nam to govori? Konkretno koje institucije kriju te podatke?

Ćuzulan: Finansijska transparentnost i dalje predstavlja izazov jer institucije neredovno objavljuju godišnje finansijske planove, tj. budžete. Međutim, u odnosu na istraživanja ranijih godina povećao se broj institucija koje objavljuju podatke o ukupnim izdavanjima za imenovana lica, rukovodeće državne službenike, državne službenike i zaposlenike prema pozicijama. Iako institucije navode da su objavile ove informacije uvidom u sistem evidentno je da su podaci nekih od njih zastarjeli ili da su ukupna primanja zaposlenih data bez minulog rada i sa nultim platnim razredom. Mi ne provjeravamo tačnost datih podataka, a odgovornost za iste snose kontakt osobe iz institucija BiH. Još uvijek 27 institucija nema javno dostupne pravilnike o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, a neke od njih čak ni organigram.

Šta je drugim nivoima vlasti? Imaju li i oni obavezu objave ovih 38 vrsta informacija?

Ćuzulan: Rad javne uprave je javan i ako to znamo, onda svi imaju obavezu objavljivati podatke od javnog interesa. U praksi to i nije tako. Standarde proaktivne transparentnosti nisu usvojili niži nivoi vlasti mada je civilno društvo provodilo zagovaračke aktivnosti da standardi postanu obaveza. I Strateški okvir za reformu javne uprave koji su usvojile vlade u BiH i Savjet ministara BiH u oblasti odgovornosti targetira pitanje povećanja dostupnosti informacija kojima raspolaže javna uprava. Cilj reforme javne uprave koju BiH provodi je kreiranje učinkovite, troškovno efikasne i transparentne javne uprave u skladu s principima evropskog administrativnog prostora i fundamentalnim elementima dobre uprave.

Otvoreni podaci

Zašto je važno da podaci koje uprava čuva budu u otvorenim formatima? Šta to znači za građane, biznis i akademsku zajednicu?

Ćuzulan: Javne institucije prikupljaju i proizvode mnoštvo podataka u cilju obavljanja sopstvenih zadataka. Da bi potencijal javnih podataka bio u potpunosti iskorišten, nije dovoljno samo da podaci budu javno objavljeni, važno je također da budu objavljeni u formatu koji omogućava njihovu obradu i daljnje korištenje. Otvoreni podaci po samoj definiciji označavaju one koje bilo ko može slobodno koristiti, upotrijebiti za ponovno korištenje i ponovno distribuirati, uz uslov da se navede izvor podataka i omogući dijeljenje pod sličnim uslovima. Njihova je bitna osobina da ne sadrže lične podatke niti druge zakonom zaštićene podatke. Primjeri skupova otvorenih podataka su: geolokacijski podaci, statistički podaci, javni registri, meteorološki podaci, podaci iz područja životne sredine. Mnoge aplikacije koje danas koristimo preko mobilnih uređaja nastale su zahvaljujući dostupnosti podataka u otvorenim formatima. Prijedor je prva lokalna zajednica koja je otvorila svoje podatke na www.opendataprijedor.ba, a radi se o 174 skupa podataka iz različitih oblasti.

Postoje brojni argumenti koji opravdavaju koncept otvaranja javnih podataka: argumenti koji se odnose na transparentnost i dostupnost informacija, argumenti koji govore da otvoreni javni podaci mogu omogućiti građanima veću kontrolu nad reformama u javnom sektoru, argumenti vezani za ekonomske prednosti. Evropski portal podataka u studiji iz 2020. godine o ekonomskoj vrijednosti otvorenih podataka navodi da se veličina tržišta otvorenih podataka procjenjuje na 184 milijarde eura, a predviđa se da će u 2025. dostići vrijednost između 199,51 i 334,21 milijarde eura.

Preporuka Evropske komisije

Između BiH i Evropske komisije nedavno je održan sastanak Specijalne PAR Grupe za reformu javne uprave. Vjerujem da je Evropska komisija upoznata sa novim zakonom o slobodi pristupa informacijama BiH koji je utvrdilo Vijeće ministara BiH prošli mjesec. Da li je po ocijeni EK dobar ovaj zakonodavni okvir ili BiH nešto u ovom segmentu opet mora mijenjati?

Ćuzulan: Jedna od preporuka Evropske komisije za BiH iz 2021. godine bila je da treba poboljšati zakonske odredbe o pristupu informacijama a što, između ostalog, uključuje i razradu opsežnog kataloga informacija koje će biti objavljene na internet stranicama javnih institucija i osigurati punu provođenje i redovno i efikasno praćenje ovih zakona. U svom izvještaju za 2022. godinu Evropska komisija je navela da su propisi o pravu na pristup informacijama fragmentirani i nisu u skladu sa međunarodnim i evropskim standardima. Na zadnjem zasjedanju Specijalne grupe za reformu javne uprave Evropska komisija je informisana da je Vijeće ministara BiH utvrdilo novi zakon, da su preuzete odrede Direktive (EU) 2019/1024 Evropskog parlamenta i Vijeća iz 2019. godine о otvorenim podacima i ponovnoj upotrebi podataka javnog sektora. Novina u predloženom zakonu je elektronsko podnošenje zahtjeva i uvođenje potpuno novog modela proaktivne objave određenih informacija važnih za rad, organizaciju, odlučivanje i finansiranje institucija BiH. Prijedlog zakona tek će se naći u parlamentarnoj proceduri i tada ćemo vidjeti kakav će sadržaj zakona na kraju biti obzirom na činjenicu da su nacrtom zakona bili nezadovoljni predstavnici Institucije Ombudsmana, kao i civilno društvo i medijska zajednica.