Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 26/04, 7/05 i 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), a na osnovu Odluke o potrebi prijema u radni odnos na neodređeno vrijeme zaposlenika u Ured koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (broj: 06-34-3-69-1/22 od 21.12.2022. godine), raspisuje se

JAVNI OGLAS

za popunu radnog mjesta zaposlenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na neodređeno vrijeme Viši referent za informacione tehnologije           

1 izvršilac

Opis poslova i zadataka : Administrira, unapređuje i razvija računarsku mrežu i mrežne servise Ureda za RJU; administrira baze podataka Ureda za RJU; obezbjeđuje ispravan rad računarske mreže; redovno obezbjeđuje i ažurira informacije po svim aspektima djelokruga rada; predlaže plan umrežavanja i internet konekcije i stara se o njegovoj realizaciji; planira sistem bezbjednosti mreže; sarađuje sa vanjskim konsultantima u planiranju i pokrivanju potreba Ureda za RJU, obavlja ostale zadatke koje mu dodjeljuje šef Jedinice i koordinator.

Posebni uslovi:

SSS  tehničkog smjera;
najmanje šest mjeseci odgovarajućeg radnog iskustva;
dobro poznavanje rada sa informaciono – komunikacijskim tehnologijama;
odlično poznavanje standardnih softverskih paketa;
dobro poznavanje engleskog jezika.

Status: zaposlenik

Uz prijavu na Javni oglas potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih u tekstu Javnog oglasa, i isti moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Potrebni dokumenti:

Ovjerene kopije

svjedočanstva o završenom traženom stepenu stručne spreme (ako je svjedočanstvo stečeno u inostranstvu dostaviti rješenje o nostrifikaciji);
uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);
dokaz o traženom radnom iskustvu (potvrda ili uvjerenje o traženom radnom iskustvu);
dokaz o dobrom poznavanju engleskog jezika;
izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu (ukoliko je kandidat isti položio).

Napomena za sve kandidate:

–  Pored posebnih uslova navedenih u tekstu javnog oglasa, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine.

–   Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene srednje stručne spreme.

– Sa kandidatima koji ispunjavaju propisane uslove provest će se postupak ispitivanja obavljanjem testiranja.

–   Sa izabranim kandidatom zaključuje se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz trajanje probnog rada od tri mjeseca.

–  Na kandidata koji bude izabran na radno mjesto na koje se prijavio, primjenjuje se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine. Zaposlenik koji u vrijeme prijema u radni odnos nema položen stručni, odnosno stručni upravni ispit, dužan je taj ispit položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos u Uredu koordinatora zarwformu javne uprave. Stručni upravni ispit polaže se u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu polaganja stručnog upravnog ispita pripravnika, lica sa visokom školskom spremom i zaposlenika na nivou Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 104/10, 105/12 i 61/14).

– Izabrani kandidat obavezan je dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca) kao i ljekarsko uvjerenje (ne starije od šest mjeseci), najkasnije do momenta zaključivanja ugovora o radu, u suprotnom skida se sa liste uspješnih kandidata.

– Mole se kandidati da ne dostavljaju dokumentaciju koja nije tražena tekstom javnog oglasa jer se ista neće uzimati u razmatranje.

Sve tražene dokumente, uz prijavu na javni oglas koja sadrži kontakt podatke i kratku biografiju, treba dostaviti najkasnije do 10.1.2023. godine putem pošte preporučeno na adresu:

Ured koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

“Javni oglas za popunu radnog mjesta zaposlenika na neodređeno vrijeme u Uredu koordinatora za reformu javne uprave”

Dubrovačka 6, 71 000 Sarajevo

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzimati u razmatranje.

KOORDINATOR

ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

Doc. dr Dragan Ćuzulan