Dokument – Preporuke i naredni koraci sa 5. sastanka PGRJU

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Bosne i Hercegovine – 5. sastanak Posebne grupe za reformu javne uprave

25. februar 2021.

Preporuke:

1. Strateški okvir za reformu javne uprave (SO RJU)

• BiH treba uspostaviti funkcionalno tijelo za donošenje političkih odluka koje će podržati relevantni koordinatori za RJU kako bi se osiguralo kredibilno i efikasno političko usmjeravanje za koordiniranu provedbu reforme javne uprave (RJU) na svim nivoima vlasti. U ovom kontekstu, pozdravljamo plan da se u 2021. godini uspostavi Odbor premijera, koji bi se bavio RJU i pružao političko vodstvo ministrima nadležnim za RJU i koordinatorima RJU.

• Vlasti u BiH trebaju uspostaviti efikasnu koordinaciju za RJU na način da se značajno pojednostave i racionaliziju funkcije postojećih koordinatora za RJU.

• U tom smislu, potrebno je ojačati ulogu koordinatora za RJU u pogledu upravljanja provedbom i praćenjem Akcionog plana. Naime, Ured koordinatora za RJU treba poboljšati svoj učinak i efikasnost u horizontalnoj i vertikalnoj koordinaciji provođenjem mogućih funkcionalnih pregleda tokom 2021. godine. Vlasti BiH trebaju ojačati kapacitete osoblja koordinatorâ za RJU na nivou entiteta i Brčko Distrikta u skladu sa pravilnicima o organizaciji kako bi se horizontalna koordinacija provodila na najbolji mogući način sa drugim tijelima za provedbu i kako bi se osiguralo praćenje.

• BiH treba usvojiti zajednički sistem praćenja zasnovan na učinku, usvajanjem zajedničke metodologije za praćenje RJU i interoperabilnog informacionog sistema. Metodologija bi trebala obuhvatiti zajedničke obrasce za sakupljanje jedinstvenih podataka u odnosu na ciljne vrijednosti na svim nivoima vlasti, kao i zajedničke smjernice i rokove za praćenje i izvještavanje. Ured koordinatora za RJU i koordinatori za RJU trebaju bolje obučiti osoblje odgovorno za praćenje RJU i do jula 2021. godine objaviti izvještaj o praćenju na internet stranicama institucija nadležnih za RJU.

· BiH treba osigurati veće finansijsko vlasništvo i održivost provođenja Akcionog plana, integrisanjem troškova akcionog plana u zakone o budžetu za 2022. godinu. Posebno, BiH se poziva da poboljša sufinansiranje Akcionog plana za RJU, kao i da pojasni, na osnovu troškova Akcionog plana, procjenu finansijskog jaza za period 2021.-2022., transparentnim prikazivanjem izvora finansiranja.

· BiH treba koristiti Strateški okvir za RJU i njegov Akcijski plan za razdoblje 2020.-2022. kao ključni dokument za definisanje i pružanje tehničke pomoći, i prema tome, uspostaviti efikasnu donatorsku koordinaciju za RJU.

· Kako bi se povećala odgovornost vlasti za RJU, izvršne institucije u BiH, na svim nivoima vlasti, trebaju redovno podnositi izvještaje parlamentima i obavještavati građane o procesu reformi. Treba osigurati i adekvatne konsultacije sa organizacijama civilnog društva.

2. Upravljanje javnim finansijama (UJF)

• FBiH i RS trebaju hitno ubrzati usvajanje svojih Strategija UJF za period 2021.-2025., a svi nivoi trebaju sarađivati kako bi se do juna 2021. godine izradio i usvojio kredibilan i relevantan cjelodržavni Strateški okvir za UJF i Akcioni plan, uz istovremeno uspostavljanje sistema praćenja zasnovanog na učinku. Tokom 2021. godine vlasti BiH će izvršiti procjenu javnih rashoda i finansijske odgovornosti.

• Kada se usvoji strateški okvir, BiH treba pokrenuti državni dijalog o reformi upravljanja javnim finansijama sa Evropskom komisijom, predstavnicima civilnog društva, razvojnim partnerima i međunarodnim finansijskim institucijama.

• Od vlasti BiH se očekuje napredak u reformama UJF u tri ključne oblasti do sljedećeg sastanka Posebne grupe za RJU, tako što će provesti preporuke iz Procjene upravljanja javnim investicijama na svim nivoima; poboljšati kvalitet budžetskog procesa poštovanjem budžetskog kalendara i povećanjem budžetske transparentnosti; i na kraju, ostvariti napredak prema programskom budžetiranju i srednjoročnom budžetskom planiranju u svim fazama budžetskog ciklusa.

3. Državna služba i upravljanje ljudskim potencijalima

• Vlasti BiH trebaju usvojiti zajednički okvir politika o državnoj službi u Republici Srpskoj i nastaviti provedbu i praćenje ove politike na svim nivoima vlasti u skladu sa Akcionim planom RJU za period 2020.-2022. Državni nivo treba popuniti sva upražnjena radna mjesta u Ministarstvu pravde i zaposliti službenike odgovorne za provedbu takve politike.

• U skladu sa zajedničkim okvirom politika, vlasti BiH trebaju do jula 2021. godine usvojiti zajedničke metodologije ULJP za praćenje provedbe zakona o državnoj službi i upravljanja ljudskim potencijalima time što bi i ovaj zahtjev postao pravno obavezujući. Ti godišnji izvještaji bi se trebali dostavljati Evropskoj komisiji i na internet stranicama bi ih trebale objavljivati institucije nadležne za javnu upravu.

• Do kraja 2021. godine, u skladu sa zajedničkim okvirom politika, vlasti BiH trebaju nadograditi i usvojiti zakonsku osnovu za javnu službu tamo gdje je to potrebno i učiniti je funkcionalnom i integrisati zajedničke metodologije za sakupljanje podataka u Informacioni sistem za upravljanje ljudskim potencijalima, uz istovremeno osiguranje jednoobraznosti i interoperabilnosti podataka na svim nivoima.

• Vlastima BiH se preporučuje da usklade zakonske odredbe jedanaest zakona o državnoj službi i standarde ljudskih potencijala na svim nivoima vlasti kako bi se osigurala mobilnost i zajednički standardi za radne uslove, funkcije i organizaciju državne službe za funkcionalan jedinstven upravni prostor. Izmjene i dopune bi posebno trebale uključivati usklađivanje propisa koji utiču na obim rada državne službe, procedure zapošljavanja i selekcije, kategorije pozicija i nivoe kompetencija kako bi se promovisalo međusobno priznavanje kvalifikacija državnih službenika i planova i programa obuka i kako bi sistem državne službe bio efikasniji.

• Zakoni o državnoj službi trebaju biti usklađeni s načelima utemeljenim na zaslugama, reformom procesa zapošljavanja i selekcije. U tom smislu, vlasti u BiH bi trebale: (1) poboljšati sastav komisija za izbor kako bi osigurali njihovu nepristrasnost i stručnost; (2) poboljšati kvalitet testova za izbor korištenjem okvira kompetencija za ocjenjivanje i organizacijom najmanje jednog anonimnog testiranja za izbor (pisanog i usmenog); (3) povećati korištenje online alata pri zapošljavanju kako bi proces bio transparetniji i objektivniji; (4) uvijek izabrati najbolje rangirane kandidate.

• Vlasti BiH trebaju prekinuti prakse koje narušavaju načela zasnovana na zaslugama kao što je praska imenovanja „vršitelja dužnosti“ bez omogućavanja da kandidati prođu kroz procedure javnog konkursa, te zapošljavanje na privremenoj osnovi bez transparentnih procedura i procedura utemeljenih na zaslugama. Zakoni o državnoj službi i prakse zapošljavanja tek trebaju osigurati da etnički principi ne prevlađuju nad principima utemeljenim na zaslugama.

• Vlasti BiH trebaju regulirati dosljednu i efikasnu institucionalnu strukturu za upravljanje ljudskim potencijalima. S tim u vezi, uloge i odgovornosti za državnu službu i razvoj politika za ULJP, upravljanje informacijskim sistemom za upravljanje ljudskim potencijalima, implementaciju i praćenje te obučavanje, treba jasno podijeliti između nadležnih institucija, naročito između nadležnih ministarstava i agencija za državnu službu na svim nivoima vlasti. Vlasti BiH trebaju ojačati kapacitete agencija za državnu službu s ciljem unapređenja upravljanja ljudskim potencijalima i održavanja obuka.

4. Izrada politike i koordinaciju

• BiH treba revidirati i poboljšati svo primarno i sekundarno zakonodavstvo u vezi sa strateškim planiranjem tako što će definirati zajedničke standarde i uslove za postizanje kvaliteta za izradu sektorskih strategija u cijeloj zemlji. U poboljšane smjernice za praćenje javnih politika treba uvrstiti zahtjev za izvještavanje o postignuću politike utemeljenom na rezultatima, a ne samo o napretku aktivnosti u odnosu na ciljeve politike.

• BiH treba za svaki nivo vlasti odrediti jasne institucionalne nadležnosti s dovoljno kapaciteta za koordinaciju i kontrolu kvaliteta svih novih prijedloga politika prije nego što se dostave vladama na odobrenje, kao i ovlaštenje da se doprinosi u pogledu politika vraćaju resornim ministarstvima u slučajevima gdje nisu ispunjeni minimalni standardi kvalitete. U tom smislu, potrebno je ojačati generalni sekretarijat te institucije nadležne za planiranje politika.

• Potiče se BiH da unaprijedi provedbu smjernica za procjenu utjecaja propisa (PUP) što uključuje i funkciju kontrole kvaliteta na svim nivoima vlasti.

• BiH treba osigurati da pravni okvir za javne konsultacije bude unaprijeđen, da se dosljedno primjenjuje u praksi i da se prijedlozi politika koji se dostavljaju na usvajanje provjeravaju u pogledu njihove usklađenosti sa standardima i zahtjevima za konsultacije na svim nivoima vlasti.

• BiH treba ubrzati izradu i usvajanje cjelodržavnog Programa integriranja u EU u skladu s metodologijom koja je usvojena u septembru 2020. godine tako što će osigurati pokrivanje svih neophodnih troškova za njegovu daljnju realizaciju.

5. Odgovornost i pružanje usluga

• BiH treba uspostaviti mehanizam za efikasnu provedbu preporuka Ombudsmena u skladu s najboljim evropskim i međunarodnim standardima i podići svijest u javnim institucijama o potrebi provedbe tih preporuka.

• BiH treba poboljšati zakonske odredbe o pristupu informacijama što uključuje i razradu opsežnog kataloga informacija koje će biti objavljene na internet stranicama javnih institucija i osigurati punu provedbu i redovno i efikasno praćenje ovih zakona. Po potrebi, treba uvesti sankcije zbog nepoštivanja obaveze osiguranja pristupa javnim informacijama. Vlasti BiH su pozvane da podijele s Evropskom komisijom sve nacrte zakona prije njihovog dostavljanja u proceduru usvajanja.

• Ohrabruju se svi nivoi vlasti na usklađen pristup prilikom izrade izmjena i dopuna Zakona o općem upravnom postupku (ZOUP) kako bi se osigurale bolje i usklađenije administrativne usluge za građane i poduzeća u cijeloj zemlji.

Daljnje aktivnosti

Strategija i Akcijski plan za RJU za period 2020.-2022.

Pozivaju se vlasti BiH da Komisiji do 31. marta 2021. godine dostave:
· tačan iznos troškova i potreba za svaki nivo vlasti,
· pregled izvora finansiranja za provedbu mjera iz Akcijskog plana za period 2020.-2022. i
· odgovarajuće finansijske analize o nedostatku finansijskih sredstava,
· usklađenu verziju pasoša indikatora i metodologije praćenja RJU prije njihovog usvajanja.

Reforma državne službe

• Ministarstvo pravde na državnom nivou treba Komisiji dostaviti informaciju o popunjavanju upražnjenih radnih mjesta i zapošljavanju službenika odgovornih za politiku državne službe do 31. marta 2021.

• Potrebno je službama Komisije dostaviti podatke zajedno s obrascem o upravljanju ljudskim potencijalima na svim nivoima vlasti do 1. septembra 2021. uoči sljedećeg sastanka PG-a za RJU u 2022. godini.

• Svi nivoi vlasti bi do 31. maja 2021. godine trebali dostaviti mapu puta o tome kako da registri javnih službi budu funkcionalni i interoperabilni.

• Potrebno je do 30. aprila 2021. godine dostaviti Komisiji zajedničku metodologiju za praćenje provedbe zakonâ o državnoj službi.

• Potrebno je do jula 2021. godine dostaviti Komisiji sve nacrte izmjena i dopuna zakonâ o državnoj službi.