Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine obavijestilo je Ured koordinatora za reformu javne uprave da je, u diplomatskim kontaktima, ukazano od strane Evropske unije na potrebu okončanja procesa usvajanja Strategije reforme javne uprave, pri čemu je istaknuto da je Vijeće ministara BiH u septembru 2018. godine usvojilo Strateški okvir za reformu javne uprave za period 2018 – 2022, a da su Vlade Federacija BiH i Brko Distrikta BiH usvojile strategiju u junu 2018. godine dok Strategija još nije usvojena u Republici Srpskoj.

„Naime, EU upozorava da kašnjenje u usvajanju predmetne Strategije na svim nivoima sprječava izradu Akcionog plana za provođenje reforme javne uprave, kao i primjenu konkretnih reformi u sektoru javne uprave. Neusvajanje Strategije na svim nivoima vlasti također dovodi u pitanje i međunarodnu finansijsku podršku u ovom sektoru, budući da su zbog nedostatka napretka u ovom procesu glavni međunarodni donatori – Švedska, Norveška i Danska – odlučili da povuku neiskorištena sredstva iz Fonda za reformu javne uprave, a navedena sredstva, uz IPA-u, čine osnovno finansijsko sredstvo za primjenu reformi u sektoru javne uprave. Također, EU ističe da je reforma javne uprave dio osnovnih kriterija koje BiH treba da ispuni kako bi napredovala u procesu pristupanja EU“, stoji u dopisu Ministarstva vanjskih poslova.