Kenan Avdagić, stručni savjetnik za sektorske reforme i Vedrana Faladžić, viša stručna saradnica za odnose s javnošću, kao predstavnici Radne grupe za ispitivanje zadovoljstva korisnika i zaposlenih Ureda koordinatora za reformu javne uprave, jutros su svojim kolegama i rukovodstvu prezentirali rezultate anketnog istraživanja/ispitivanja zadovoljstva korisnika koje je provedeno u periodu od 17.09. do 1.10 2018. godine.

Ciljna grupa ovih upitnika bili su predstavnici institucija BiH koji su uključeni u proces reforme javne uprave kroz strukture nadzornih i implementacionih timova kao i predstavnici civilnog društva te medija.

Ankete su ukazale da su državni službenici uključeni u proces reforme javne uprave izrazili nezadovoljstvo dužinom procedura za pripremu projektnih dokumenata, ali i da su izrazili zadovoljstvo komunikacijom sa zaposlenicima Ureda. I predstavnici civilnog društva izrazili su zadovoljstvo brzinom dostavljanja traženih informacija te dali preporuke Uredu kako da poboljša komunikaciju sa ovom ciljnom grupom.

Radna grupa će u narednom periodu ispitati i zadovoljstvo zaposlenih te će rezultate prezentirati na isti način kao i danas, koristeći tehniku world caffea. Riječ je o tehnici skupnog razgovora – dijaloga – koja na jednostavan i kreativan način omogućuje usporedbu razmišljanja i stavova sudionika o pojedinim problemima i njihovim mogućim rješenjima.  Tehnika je korištena za prezentiranje rezultata ali i razgovor o tome kako iskoristiti rezultate za naredne aktivnosti Ureda. Rezultati anketnog istraživanja bit će dostupni na našoj web stranici u narednom periodu.

Ured koordinatora za reformu javne uprave i proteklih je godina provodio analize zadovoljstva zaposlenih kao i analizu zadovoljstva informacijama koje su u našem posjedu. Na potrebu za sistematsko ispitivanja zadovoljstva korisnika na redovnom nivou u javnoj upravi, kao jednog od alata za upravljanje kvalitetom, ukazali su i Principi javne uprave koje je SIGMA/OECD razvila za potrebe javnih uprava zemalja regije Zapadnog Balkana i Turske i objavila u novembru 2014. godine.

Ured koordinatora za reformu javne uprave je ispitivanju zadovoljstva korisnika posvetio pažnju i u Strateškom okvira za reformu javne uprave 2018 – 2022. IMG_2156