Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ureda koordinatora za reformu javne uprave, na sjednici održanoj danas u Sarajevu usvojilo je Godišnji izvještaj o napretku u provođenju Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini za period januar – decembar 2016. godine, u kojem se navodi da je u 2016. godini ukupno ostvareno 68 posto ciljeva iz Revidiranog akcionog plana 1.

Državni nivo i Brčko Distrikt BiH ostvarili su porast u ispunjenju ciljeva/aktivnosti iz RAP1 od  tri posto, a u prošloj godini započeta je implementacija devet projekata koji se finansiraju sredstvima Fonda za reformu javne uprave, a od kojih su dva projekta uspješno realizirana.

Najviše ciljeva, gledajući po reformskim oblastima, ostvareno je u oblasti institucionalne komunikacije, i to 79 posto, a  najmanja realizacija clljeva je zabilježena u oblasti e-Uprava 50 posto. Najveći porast od pet posto u ispunjenju ciljeva u prošloj godini je zabilježen u oblasti Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika.