U Mostaru je 07. i 08. aprila 2017.godine održan sastanak upravljačkih struktura projekta “Razvoj kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika” (poznatijeg kao SPPD II faza) koji provodi Djikic Consulting Services.

Upravljačke strukture  čine predstavnici upravnih organa sa nivoa BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH imenovani u Implementacioni i Nadzorni tim Projekta.

Projekat se finansira putem Fonda za reformu javne uprave sa ciljem unaprijeđnja funkcija strateškog planiranja i razvoja javnih politika u organima uprave u Bosni i Hercegovini.

Osnovni pravci projektnog angažmana odnose se na unaprijeđenje znanja i vještina državnih službenika vezanih za planiranje i budžetiranje (godišnje i srednjoročno) i proces razvoja i provedbe javnih politika te podršku unaprijeđenju normativnog i metodološkog okvira ovih funkcija.

Projektna podrška za jačanje kapaciteta državnih službenika je osmišljena kao kombinacija teoretskog i praktičnog rada, a provodi se kroz modularne programe stručnog osposobljavanja i neposrednu stručnu podršku u radnom okruženju na pripremi i provedbi konkretnih radnih zadataka. U drugoj komponenti kroz projekat se osigurava stručna, normativna i metodološka podrška za uspostavu konzistentnog pravnog okvira srednjoročnog i godišnjeg planiranja povezanog sa planiranjem budžeta, unaprijeđenje funkcija praćenja, izvještavanja i evaluacije shodno specifičnim potrebama i prioritetima svakog upravnog nivoa u Bosni i Hercegovini.

Provođenje programa obuka je počelo u januaru ove godine, a dinamika provedbe se usaglašava sa svakim korisničkim upravnim nivoom.

Glavna poruka sa sastanka jeste da uspješnost projekta pretpostavlja ne samo tijesnu saradnju korisničkih institucija i projektnog tima već i neposredno uključenje u pripremi i vođenju projektnih aktivnosti od strane ključnih korisničkih instititucija. Prepoznati izazov u provedbi obuka državnih službenika odnosi se na osiguranje adekvatne grupe polaznika (koji neposredno rukovode i rade na poslovima planiranja i razvoja politika) imajući u vidu da je to ključna pretpostavka podizanja nivoa znanja i vještina (kompetencija) potrebnih za redovno vršenje ovih funkcija. Aktivno uključenje viših rukovodioca ključnih korisničkih institicija u identifikaciji i selekciji odgovarajuće grupe polaznika i planiranju dinamike projektne podrške, kao u slučaju Generalnog Sekretarijata Vlade Republike Srpske se pokazalo kao model uspješnog pristupa.

Na nivou ministarstava Vlade Federacije BiH su pored provedenih prvih modula obuka otpočele i aktivnosti na pružanju neposredne stručne podrške na izradi srednjoročnih planova. I na ovom nivou se povrdilo da uspješnost aktivnosti u značajnoj mjeri ovisi o inicijativi i angažmamu ključne koordinirajuće institicije. Federalni Zavod za programiranje razvoja Vlade Federacije BiH se putem svojih viših rukovodioca, pored saradnje u prilagođavanju programa obuke pravnom okviru Federacije BiH i identifikacije adekvatne grupe polaznika dodatno uključio i u proces pružanja stručne podrške na izradi srednjoročnih planova organa uprave Vlade Federacije.

Aktivan doprinos Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srpske i Federalnog Zavoda za programiranje razvoja Vlade Federacije BiH su nesumnjivo modeli dobre prakse koji će se primijeniti i na drugim upravnim nivoima.

Prvi modul programa obuke za oblast razvoja politika proveden je i na nivou ministarstava Vijeća ministara BiH i u toku je identifikacija konkretnih zadataka i pitanja vezanih za razvoj javnih politika koji će biti predmet dodatne stručne podrške, a u pripremi je slična aktivnost za oblast strateškog planiranja. Provođenje ovih programa stručnog osposobljavanja još uvijek nije otpočelo na nivou Brčko distrikta BiH kako uslijed post-izbornog konstituisanja vlasti tako i zbog činjenice da funkcija srednjoročnog planiranja, nije pravno uobličena, te je preporučeno da se intenziviraju planirane aktivnosti za ovaj upravni nivo. Preporučeno je, također, da se dinamika u nastavku provedbe programa obuke što više uskladi sa dinamikom aktivnosti srednjoročnog i godišnjeg planiranja, kako u planskom tako i budžetskom aspektu na svakom upravnom nivou.

Konstatovano je također da je potrebno povećati nivo razumijevanja mogućnosti i benefita koji se mogu ostvariti kroz projektnu podršku među korisničkim institucijama, kako bi se dodatno ojačao interes za aktivno učešće u projektnim aktivnostima. U tom smislu projekat će osigurati veću prisutnost i vidljivost i putem postojećih kanala informisanja i komunikacija.