Centar za politike i upravljanje organizuje, u sklopu projekta „Razgovarajmo o reformama“, konferenciju pod nazivom „Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini“, koja će biti održana 21. marta sa početkom u 11:00 sati.

Javna uprava uglavnom je definisana kao servis za pružanje efikasnih usluga vladama i građanima. Ona direktno utiče na brzinu i efikasnost obavljanja privatnih poslova građana, ali i poslova koji se tiču pokretanja i razvoja biznisa, te na taj način utiče i na opšti ekonomski rast društva. Efikasnost i transparentnost osnovne su karakteristike pozitivne javne uprave, a da bi se oni osigurali potrebno je odvojiti javnu upravu od političkih i stranačih struktura. Upravo se politizacija, međutim, ističe kao osnovni problem javne uprave u Bosni i Hercegovini.

Kritike na javnu upravu u BiH uglavnom se više odnose na proces implementacije zakonskih normi nego na same zakone. Zakonski principi koje usvajaju sva tri zakona o državnoj službi, prema analizi Fondacije Centar za javno pravo, podržavaju u osnovi principe evropskog administrativnog prostora. Stvarnost je, međutim, drugačija. U dokumentu Strategija proširenja i ključni izazovi 2014 – 2015, Evropska komisija je upozorila na problem korupcije pri zapošljavanju u BiH i izražen uticaj politike na javnu upravu u oblasti pružanja usluga i pristupa zapošljavanju, što rezultira i neefikasnom državnom administracijom.

Pokretačka snaga osnovana za reformu ovakve javne uprave, prateći načela i standarde SIGMA-e (inicijativa EU i OECD), predstavlja Ured za koordinaciju reforme javne uprave. Ured je osnovan 2004. godine, a 2006. je sačinio državnu Strategiju reforme javne uprave i Akcioni plan za njeno provođenje. Vlade na svim nivoima usvojile su Strategiju i Akcioni plan koji, međutim, nikada nisu (u potpunosti) implementirani.

U skladu sa navedenim, na ReForumu prisutnima će se ispred Ureda koordinatora za reformu javne uprave obratiti Vedrana Faladžić. O dva osnovna problema cjelokupnog procesa reforme, korupciji u javnoj upravi te njenoj politizaciji, govorit će Elvira Mujkić ispred nevladine organizacije Transparency International BiH te Sead Maslo, biši direktor Agencije za državnu službu FBiH i autor analize Centra za javno pravo „Politika i javna uprava“.

U reformi javne uprave, kako u BiH tako i u drugim država u tranziciji, svakako ogromnu ulogu igra upravo nevladin sektor, nadzirući i predlažući nove korake u procesu. Više regionalnih nevladinih organizacije trenutno djeluju u okviru WeBER projekta u cilju povećanja relevantnosti, sudjelovanja i kapaciteta organizacija civilnog društva i medija u Zapadnom Balkanu u zagovaranju i uticanju na implementaciju reforme javne uprave. O ovom značajnom projektu učesnicima na konferenciji će, ispred Vanjskopolitičke inicijative BiH, jednog od učesnika projekta, govoriti Anida Šabanović.