Ured koordinatora za reformu javne uprave je, prema nedavnom istraživanju ispunjenosti standarda proaktivne transparentnosti koji je uradio Centar za društvena istraživanja Analitika, prvorangirana državna institucija kada su u pitanju transparentnost i javna objava podataka.

„Ured koordinatora za reformu javne uprave mora dati primjer drugim institucijama, jer ako nešto tražimo od drugih, moramo najprije mi da provedemo. Iako još nemamo jasan zakonodavni okvir koji bi regulisao proaktivnu transparentnost, a koji bi propisao institucijama da su obavezne da objavljuju sve informacije, institucije to mogu da rade i same, bez ičijeg naloga, dakle proaktivno djelovati i prihvatiti to kao svoje strateško opredjeljenje. Transparentnost je jedan od ključnih ciljeva reforme javne uprave i ona, kao princip, prožima se kroz sve sfere reformi. Vlasti moraju biti otvorenije, pristupačnije i proaktivno informisati javnost o onome šta rade i kako troše javni prihod, odnosno budžet“, izjavio je Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave.

U okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH koji po nalogu vlade SR Njemačke provodi GIZ, četiri institucije korisnice (Ured koordinatora za reformu javne uprave, Direkcija za evropske integracije, Agencija za statistiku BiH i Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta) pokrenule su sredinom 2015. godine inicijativu za unapređenje transparentnosti u javnoj upravi. U saradnji s organizacijama civilnog društva izradile su standarde proaktivne transparentnosti u javnoj upravu u BiH kojima je definirano 38 dokumenata i specifičnih vrsta informacija klasificiranih u šest kategorija (budžet, javne nabavke, strateški dokumenti, operativne, organizacijske, kao i informacije i dokumenti propisani Zakonom o slobodi pristupa informacijama u BiH).