Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj u srijedu usvojilo je Izveštaj o radu Ureda koordinatora za 2015. godinu.  

U izvještaju je konstatovano da je Ured u 2015. godini, u saradnji sa organizacijom SIGMA, bio posvećen aktivnostima na pripremi razvoja novog strateškog okvira za reformu javne uprave. Ured je pripremio prijedlog novog Operativnog plana za izradu strateškog okvira te je isti prezentovao partnerima u procesu reforme javne uprave na konferenciji održanoj u Sarajevu početkom februara ove godine.  Novi strateški okvir trebao bi biti izrađen i upućen Vijeću ministara BiH na razmatranje do kraja juna 2016. godine.

Uz ove aktivnosti, Ured koordinatora je u protekloj godini koordinirao prikupljanje podataka institucija sa četiri upravna nivoa (BIH, FBiH, BDBiH i RS) za mjerenje početnog stanja u javnoj upravi u BiH u odnosu na Principe javne uprave. Mjerenje početnog stanja , kao i izvještaj, uradila je SIGMA za Evropsku komisiju koja prati napredak BiH u oblasti javne uprave. Izvještaj je ukazao na područja gdje su potrebna poboljšanja, te ponudio preporuke za bolji rad uprave.

U izvještajnom periodu nastavljen je rad na projektima čija provedba doprinosi ispunjenju mjera iz RAP1, a koji su finansirani iz Fonda za reformu javne uprave. Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave usvojio je odluke o dodjeli ugovora za pet projekata, te će početkom 2016. s ponuđačima koji su odabrani na natječajima biti potpisani ugovori.

Nastavljena je saradnja Ureda koordinatora s Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju kroz Program jačanja javnih institucija. Vijeće ministara BiH podržalo inicijativu o uvođenju modela upravljanja kvalitetom u državne institucije. Ured koordinatora zadužen da u saradnji sa drugim institucijama pripremi okvir za uvođenje TQM. Na konferenciji krajem 2015. potpisan sporazum o saradnji između Ureda, GIZ-a i Instituta za standardizaciju BiH. U sklopu primjene CAF modela, Ured koordinatora pripremio Izvještaj o samoprocjeni sa brojnim aktivnostima koji će doprinijeti boljem poslovanju.

Ured koordinatora se uključio u inicijativu Partnerstvo za otvorenu vlast, a javnosti su prezentirani projekti i aktivnosti reforme javne uprave relevantni za ovu inicijativu. U okviru Grupe za komunikacije i upravljanje znanjem, koja djeluje u okviru Programa jačanja javnih institucija,  provedena je informativna kampanja pod sloganom „Imate pravo da znate“ te su izrađeni dokumenti Politika proaktivne transparentnosti u javnoj upravi i Standardi proaktivne transparentnosti u javnoj upravi. Jedan od prvih koraka koje je Ured koordinatora poduzeo na proaktivnom objavljivanju informacija od javnog značaja na web stranici je postavljanje informacija i dokumenata u vezi sa budžetskom transparentnosti rada Ureda. Ured je na web stranici objavio: Budžet za 2015. godinu (zajedno sa analitičkim podacima), Operativni plan za 2015. godinu, Obrazloženje Operativnog plana izvršenja budžeta za 2015, te Izvještaj o izvršenju budžeta za period 01.01. – 30.06.2015.

Izvještaj možete preuzeti ovdje.