Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave na sjednici održanoj jučer u Sarajevu dao je saglasnost na odluke o dodjeli ugovora za implementaciju četiri projekta iz reformskih oblasti: Upravljanje ljudskim potencijalima, Upravni postupci i upravne usluge, Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika  i E-uprava.

Radi se o projektima: „Obuka zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za primjenu informacionih tehnologija i rad na računaru“, „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“, "Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika – faza II (SPPD II)“ i „Implementacija zajedničkih servisa za e-usluge“.

Projekat „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“ će doprinijeti izgradnji kapacita zaposlenih u državnoj službi na nivou institucija BiH, RS, FBiH i BD BiH kroz jačanje njihovih sposobnosti za pripremu zakona koji će spriječiti stvaranje nepotrebnih opterećenja za poslovnu zajednicu i društvo u cjelini, a što uključuje i pregledanje određenog dijela postojećeg zakonodavstva i u njemu identifikovanje i eliminacija takvih tereta. Unutar projekta predviđena je i realizacija pilot projekata procjene uticaja propisa i redukcije administrativnih prepreka na nivou institucija BiH, FBiH, RS i Brčko distrikta BiH. Direktni korisnici projekta će biti svi državni službenici koji rade na pripremi i pregledu propisa i poslovima usklađivanja propisa sa propisima EU na nivou institucija BiH, FBiH, RS i BD BiH.

Projekat „Obuka zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za primjenu informacionih tehnologija i rad na računaru“, se odnosi  na pružanje usluga obuke zaposlenih u organima državne službe/uprave, kao i  zaposlenika u jedinicama lokalne samouprave koji obavljaju poslove iz nadležnosti organa uprave (matične evidencije, oblast socijalne zaštite, oblast boračko invalidske zaštite) za primjenu i informacionih tehnologija i korištenje računara po standardiziranom programu obuke i verifikacije stečenih znanja, koji osigurava sticanje  certifikata za informatičku pismenost koji je priznat na evropskom, odnosno međunarodnom nivou. Obuke su predviđene za 1780 državnih službenika/uposlenika sa sva četiri upravna nivoa u BiH.

SPPD II projekat je nastao iz Strategije reforme javne uprave BiH i podržava uvođenje evropskih standarda u administraciju Bosne i Hercegovine. Omogućit će ministarstvima i drugim institucijama da razviju organizacijske, metodološke i ljudske resurse / kapacitete za strateško planiranje i razvoj javnih politika. Strateško planiranje i razvoj javnih politika su ključni instrumenti u svakoj modernoj javnoj upravi. Oni pomažu u definiranju i određivanju prioriteta vezanih za izvore finansiranja, te u pripremi i implementaciji kvalitetnih javnih politika u svim oblastima, a posebno u onim koje su vezane za procese pridruženja EU. Potpuna implementacija SPPD II projekta direktno doprinosi postizanju  ciljeva iz revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH.

Svrha projekta „Implementacija zajedničkih servisa za e-usluge“ je izgradnja i uspostavljanje infrastrukture potrebne za efikasnu i racionalnu implementaciju usluga uprave, kroz jedinstvene tačke kontakta i elektronski. Za svaki upravni nivo, BiH, FBiH, RS i BDBiH, po jedan pilot projekat izrade transankcijske online usluge treba da se implementira u potpunosti, kako bi se pokazala upotrebljivost uspostavljenje infrastrukture. I implementacija ovog projekta je usmjerena prema ispunjavanju ukupnih reformskih prioriteta, definisanih kroz Strategiju reforme javne uprave.