OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1438-1-2-16-3-4/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANCELARIJA KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

IDB/JIB 4200334950020

Kontakt osoba Mirnesa Mašić

Adresa Vrazova 9

Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)

Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)

Telefon (033) 565-760

Faks (033) 565-761

Elektronska pošta parco.office@parco.gov.ba

Internet adresa www.parco.gov.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Adresa: La Benevolencija 8/I

Telefon: (033) 251-591

Faks: (033) 251-595

E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba

Web: https://www.ejn.gov.ba

Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:15.9.2015. u 11:16

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka konsultantskih usluga za implementaciju projekta „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet postupka je nabavka konsultantskih usluga za implementaciju projekta „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta

institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik

Kod Opis

Glavni predmet 85312320-8 Usluge savjetovanja

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Predmet postupka je nabavka konsultantskih usluga za implementaciju projekta „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1319200,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

24 mjeseca od dana zaključenja ugovora.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III 1. Da li sе zahtijeva garancija za ponudu?

Da.

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj

dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK

IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

23.10.2015.

IV 3.c. Novčana naknada

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.11.2015. 13:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 2.11.2015. 13:10:00

Adresa i mjesto Vrazova br.9, 71 000 Sarajevo

ANEKS A

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Mirnesa Mašić

Adresa Vrazova 9

Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)

Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)

Telefon (033) 565-786

Faks (033) 565-761

Elektronska pošta mirnesa.masic@parco.gov.ba

Internet adresa www.parco.gov.ba

INTERNATIONAL NOTICE – SUMMARY

PART I: CONTRACTING AUTHORITY

I 1. Contracting authority data

Name Public Administration Reform Coordinator's Office

UIN 4200334950020

Contact person Mirnesa Mašić

Address Vrazova 9

Postal code 71000 Sarajevo (bhp)

Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)

Telephone (033) 565-760

Fax number (033) 565-761

Email address parco.office@parco.gov.ba

Website address www.parco.gov.ba

I 2. Address for obtaining tender documents

As in Annex A – Address for obtaining tender documents

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Country

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT

II 1. Type of the contract

Services, Other services

II 1.a. Title of the object of the contract

The subject matter of this procedure is procurement of consultancy services for implementation of the project

"Establishment and/or Strengthening of the Capacities of the Institution/s for Control of Regulations and Establishment of

the System of Reduction of Administrative Barriers"

II 1.b. Description of the object of the contract

The subject matter of this procedure is procurement of consultancy services for implementation of the project

"Establishment and/or Strengthening of the Capacities of the Institution/s for Control of Regulations and Establishment of

the System of Reduction of Administrative Barriers"

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary

Code Description

Main object 85312320-8 Counselling services

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

1.319.200,00 Without VAT

PART III: PROCEDURE

III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

No

III 2.b. Obtainable until

23.10.2015.

III 2.c. The fee for the tender documents

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 2.11.2015. 13:00:00

Address and place Vrazova br.9, 71 000 Sarajevo

ANNEX A

I 2. Address for obtaining tender documents

Contact person Mirnesa Mašić

Address Vrazova 9

Postal code 71000 Sarajevo (bhp)

Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)

Telephone (033) 565-786

Fax (033) 565-761

Email address mirnesa.masic@parco.gov.ba

Website