Sastanak nadzornog tima za oblast Institucionalna komunikacija bit će održan u petak, 31. jula, 2015. godine u 13:00 sati u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo.

Predloženi dnevni red sastanka:

1.    Usvajanje dnevnog reda i zapisnika sa prethodnog sastanka NT-a

2.    Predstavljanje i diskusija o projektnom prijedlogu

″Strateška komunikacija – faza II″

3.    Predstavljanje i diskusija o projektnom prijedlogu

″Funkcionalni pregled IK kapaciteta u državnoj službi BiH″

4.    Predstavljanje i diskusija o projektnom prijedlogu

"Najbolje evropske prakse institucionalne komunikacije″

5.    Predstavljanje pozicionog dokumenta o strateškoj komunikaciji

6.    Informisanje o statusu i aktivnostima na razvoju strategija komunikacija VMBiH, Vlade FBiH, Vlade RS i Vlade BDBiH

7.    Analiza stanja u reformskoj oblasti i provedba mjera iz RAP1 u 2015. godini

8.    Izbor predsjedavajućeg NT-a za naredno tromjesečje

9.    Razno.